| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobroń.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązani są zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela, do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego odpowiednio większej liczby godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w § 3 niniejszej uchwały.

3. W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, rozliczenie wymiaru godzin zajęć winno następować za okres 38 tygodni zajęć edukacyjnych.

4. W okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin, wymiar ten oblicza się według wzoru:

[(38 * z) - (y * d)] / (38 - d)

1) z - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub § 3 niniejszej uchwały;

2) y - oznacza liczbę godzin dydaktycznych realizowanych tygodniowo w okresie zmniejszonego wymiaru godzin;

3) d - oznacza długość okresu zmniejszonego wymiaru godzin w przeliczeniu na pełne tygodnie.

5. Wyliczoną zgodnie z ust. 4 liczbę zajęć dydaktycznych zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Określony dla nauczyciela na zasadach, o których mowa w ust. 2-4, tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 1/4 etatu, a za zgodą nauczyciela - 1 1/2 etatu.

7. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 2, powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły lub placówki na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

8. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć powyżej wymiaru zajęć wyliczonego zgodnie z ust. 4.

9. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

10. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie przydzielonych w arkuszu organizacji godzin zajęć następuje na dzień ustania stosunku pracy, przy czym za przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w § 3 niniejszej uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 2. 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz innym nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobroń, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w § 3 niniejszej uchwały, o następującą liczbę godzin:

1) Publiczne Przedszkole w Dobroniu:

Lp

Liczba oddziałów

Zniżka godzin ( w części etatu)

Dyrektor

1.

do 2

13/25

2.

3-4

15/25

2) szkoły podstawowe:

Lp

Liczba oddziałów

Zniżka godzin ( w części etatu)

1.

do 8

11/18

2.

9 i więcej

13/18

Wicedyrektor

1.

12 i więcej

10/18

3) Zespół Szkół w Dobroniu (gimnazjum, liceum):

Lp

Liczba oddziałów

Zniżka godzin ( w części etatu)

1.

do 8 oddziałów

12/18

2.

9 i więcej

14/18

Wicedyrektor

1.

10 i więcej

11/18

2. Dyrektorowi może zostać przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły powodującymi znaczne zwiększenie jego zadań.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć, ustalony w ust. 1, odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel podjął pełnienie tych obowiązków.

§ 3. Nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionym w pełnym wymiarze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobroń, określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

pedagog

22

2.

psycholog

22

3.

logopeda

22

4.

doradca zawodowy

26

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin według zasady proporcjonalności polegającej na tym, że sumę przydzielonych nauczycielowi godzin zajęć dzieli się przez sumę przydzielonych mu części etatów.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, przy czym czas poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas wynoszący co najmniej 0,5 godziny - zaokrągla się do pełnej godziny.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru: W = x1 + x2 +…+ x n / (x1 : y1) + (x2 : y2) + …+ (x n : y n ), gdzie:

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;

2) x1, x2, ..., x n - oznacza ilość godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły;

3) y1, y2, ..., y n - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub § 3 niniejszej uchwały.

4. Ilorazy x1 : y1, x2 : y2, …x n : y n , przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

5. Godziny zajęć realizowane przez nauczyciela powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 3, stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »