| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/112/2011 Rady Gminy w Daszynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Daszyna lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym zwanych dalej "należnościami pieniężnymi", przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz organy uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. 1. Należności pieniężne, mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części tychże należności.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności - należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę należności pieniężnej rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.

§ 4. 1. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:

1)Wójt Gminy w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy lub nie związanych z działalnością żadnej jednostki podległej gminie, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza 600 zł jednorazowo;

2)w pozostałych przypadkach Wójt dokonuje umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

3)kierownicy jednostek podległych - w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki podległej, z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza kwotę 600zł koniecznym jest uzyskanie zgody Wójta Gminy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych.

3. Przez wartość należności pieniężnej rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.

§ 5. 1. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej;

2)stanowią pomoc de minimis- w przypadkach, o których mowa w §2 ust.1, §3 ust.1 i §7 ust.2 pkt. 5 w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z dnia 28.12.2006 r.);

3)stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L Nr 337 z dnia 21.12.2007 r.);

4)stanowią pomoc de minimis w rybołóstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L Nr 193 z dnia 25.07.2007 roku).

§ 6. Umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności pieniężnych albo rozłożenie jej na raty następuje w odniesieniu do należności pieniężnej na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze porozumienia (umowy) lub jednostronnego oświadczenia woli w formie pisemnej.

§ 7. 1. Udzielenie ulg, o których mowa w §§ 2 i 3, następuje na wniosek dłużnika.

2. Należność pieniężna może zostać z urzędu umorzona w całości lub w części jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,- zł;

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność pieniężną, a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnych nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności pieniężnej lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

3. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnej wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności pieniężnej. W takim przypadku w porozumieniu (umowie), o której mowa w § 6 poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności pieniężnej skutkuje wymagalnością całej należności pieniężnej w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.

§ 8. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie lub jej podległym jednostkom wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa na piśmie organowi, o którym mowa w § 4.

2. Wniosek powinien zawierać, w szczególności:

1)szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

2)oświadczenie o sytuacji majątkowej.

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis udzielanej na zasadach określonych w oparciu o przepisy, o których mowa w pkt 2 § 5 ust. 1 zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciagu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U.Nr 53,poz.311).

4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis udzielanej na zasadach określonych w oparciu o przepisy, o których mowa w pkt 3 i 4 § 5 ust. 1 zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie otrzymanej w tym okresie, albo oswidczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

5. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

6. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia .

7. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie tejże należności pieniężnej na podstawie posiadanej dokumentacji.

§ 9. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych, odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, które dołącza się do sprawozdania z wykonania budżetu.

§ 10. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 11. Traci moc uchwała nr LV/226/2010 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Daszyna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Daszynie


Grzegorz Zduńczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »