| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962 i Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2011 r. Nr 5, poz.13), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty jednorazowe za przewóz osób na liniach komunikacyjnych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach:

1) na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi Miasta Skierniewice:

a) normalna - 3,00 zł,

b) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 1. - 1,50 zł,

c) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 2. - 2,40 zł;

2) na liniach komunikacyjnych w granicach Miasta Skierniewice:

a) normalna - 2,40 zł,

b) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 1. - 1,20 zł,

c) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 2. - 1,50 zł.

§ 2. Ustala się opłaty za bilety miesięczne w wysokości:

1) na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi Miasta Skierniewice:

a) normalna - 92,00 zł,

b) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 1. - 46,00 zł,

c) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 2. - 62,00 zł;

2) na liniach komunikacyjnych w granicach Miasta Skierniewice:

a) normalna - 72,00 zł,

b) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 1. - 36,00 zł,

c) ulgowa dla osób wymienionych w § 6 pkt 2. - 46,00 zł.

§ 3. Do opłat, o których mowa w § 1 i § 2 stosuje się 50 % zniżkę dla osób wymienionych w § 6 pkt 3).

§ 4. 1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawia wezwanie do zapłaty, na podstawie, którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej w wysokości 120 zł.

2. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawiają wezwanie do zapłaty, na podstawie, którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej w wysokości 100 zł.

3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty albo za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawia wezwanie do zapłaty, na podstawie, którego podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej w wysokości 50 zł.

4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę specjalną w wysokości 360 zł.

5. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 12,00 zł.

6. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu miesięcznego, którego nie miał podczas przejazdu, należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają umorzeniu.

§ 5. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów:

1) na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące osoby:

a) posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43, ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora),

b) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego, (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin),

c) przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidztwa - na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin);

2) na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice, uprawnieni są:

a) dzieci w wieku do 4 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna,

b) inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekunowie tych osób - na podstawie dokumentu tożsamości, wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez organy rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

c) osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy - na podstawie dokumentu tożsamości wraz z legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej wystawionej przez uprawnione organy i związki niewidomych potwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku,

d) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości,

e) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki " Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", wraz z dokumentem tożsamości,

f) Honorowi Obywatele Miasta Skierniewice - na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu,

g) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ale nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub niepełnosprawność,

h) opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w lit. g, który:

- podróżuje z uprawnionym,

- podróżuje do uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej - na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu, wydanego przez jedną z w/w placówek,

i) umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej,

j) uczniowie - realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych,

k) Zasłużeni dla Miasta Skierniewice - na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu.

§ 6. Do korzystania z przejazdów:

1) z ulgą 50% na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące osoby:

a) studenci szkół wyższych ( art. 188 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz.U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej , międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card /ISIC/, karty EURO 26 w wersji STUDENT,

b) kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) - na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie;

2) z ulgą na podstawie niniejszej Uchwały Rady Miasta Skierniewice, uprawnienione są następujące osoby:

a) dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie oświadczenia opiekuna,

b) dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

c) emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia - na podstawie legitymacji ZUS lub aktualnego odcinka emerytury lub renty, łącznie z dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość;

3) z dodatkową ulgą 50% na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XVI/127/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice uprawnione są osoby legitymujące się kartą Skierniewicka Rodzina PLUS.

§ 7. Ustalenia dodatkowe:

1) do korzystania ze środków transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. w Skierniewicach uprawniają bilety jednorazowe, wydane przez MZK Spółka z o.o. w Skierniewicach z identyfikatorem w postaci herbu Miasta Skierniewice i nadrukiem MZK Skierniewice, które do obiegu trafiają tylko i wyłącznie za pośrednictwem zakładowej kasy biletowej;

2) za ważny bilet miesięczny uważa się bilet posiadający następujące cechy: imię i nazwisko, numer dokumentu pozwalającego stwierdzić tożsamość właściciela biletu oraz naklejony na przedniej stronie hologram z nadrukiem: "MZK Skierniewice + nr seryjny";

3) pasażerowie mogą dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych (normalnych i ulgowych), by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanym biletem (biletami) o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie;

4) bilet jednorazowy skasowany wielokrotnie uznaje się za nieważny;

5) za bilety, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione nie zwraca się uiszczonych należności, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;

6) w razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą;

7) ceny ustalone w taryfie przewozowej zawierają podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej;

8) opłacie bagażowej w wysokości 2,40 zł, podlegają:

a) bagaż, przekraczający swoją wielkością sumę wymiarów, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) - 120 cm,

b) przewożone zwierzęta domowe;

9) nie podlegają opłacie za przewóz bagażu:

a) małe zwierzęta domowe trzymane na kolanach lub rękach,

b) sprzęt i wózki inwalidzkie,

c) wózki dziecięce, przewożone przez osobę jadącą razem z dziećmi,

d) psy, będące przewodnikami osób ociemniałych lub niewidomych za okazaniem przez tę osobę dokumentu uprawnień,

e) instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;

10) w przypadku przewozu bagażu lub zwierząt podlegających opłacie taryfowej, obowiązuje skasowanie oddzielnej opłaty za każdą sztukę przewożonego bagażu lub za każde zwierzę;

11) biletami miesięcznymi nie można legitymować się jako dowodem uiszczenia opłaty za przewóz bagażu lub zwierząt;

12) zwolnienie od całości lub części opłaty za przejazd dotyczy tylko przewozu osób. Zwolnienie to nie dotyczy przewożonego przez tę osobę bagażu lub zwierząt;

13) dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ważne są jedynie wystawione w oryginale (dopuszcza się duplikat wydany przez wystawcę oryginalnego dokumentu). Nie uprawniają do przejazdów bezpłatnych i ulgowych kserokopie, odpisy itp.;

14) szczegółowe zasady przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami transportowymi Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach określa odrębny regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Spółki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVIII/139/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji masowej Miasta Skierniewice, zmieniona uchwałą Nr LV/32/06 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/139/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji masowej Miasta Skierniewice oraz uchwałą LXX/84/10 Rady Miasta Skierniewice, z dnia 01 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/139/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji masowej Miasta Skierniewice oraz uchwała Nr XIX/162/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagaży środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »