| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/45/15 Rady Miasta Kutno

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 114, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne oraz inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, dla którego Miasto Kutno jest organem prowadzącym.;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego dziecka;

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola;

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, oraz dyrektora szkoły, przy której działa punkt przedszkolny.

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach jak następuje:

1) pozostawanie obojga Rodziców w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, lub gdy wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub gdy pobierają naukę w systemie dziennym - 4 pkt.;

2) czas pobytu kandydata w przedszkolu wyniesie co najmniej 8 godz. - 3 pkt.;

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 2 pkt.;

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego - 2 pkt.;

5) uczęszczanie kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 w następujący sposób:

1) § 2 pkt. 1 - oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 pkt. 2 - oświadczenie rodzica zawarte we wniosku;

3) § 2 pkt 3 - kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodzica kandydata;

4) § 2 pkt. 4 oświadczenie rodzica stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 2 pkt. 5 oświadczenie rodzica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/45/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Ja niżej podpisana/y ….......................................................................................................

Zamieszkała/y ….............................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym Nr …......................................... wydanym przez …..................................................................................................................................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ramach pracowniczego stosunku pracy* w ….............

….................................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ramach samozatrudnienia * …....................................... …...............................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, iż wykonuję pracę na podstawie umów cywilnoprawnych* …..................................... …...............................................................................................................................................

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym* w …....................................... …...........................................................................................................................................

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

Kutno, dnia …...............................................................................................

/czytelny podpis rodzica/

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/45/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej
w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …................................. ….............................................. (data urodzenia) …............................ w …................................... uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub/i żłobka (adres szkoły/żłobka) …...................................................…........................................................................................

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

Kutno, dnia ….................................….................................................................

/czytelny podpis rodzica/

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/45/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 10 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego

Oświadczam, że kandydat (imię i nazwisko) …..............................................................................

w minionym roku szkolnym uczęszczał do innego przedszkola lub żłobka miejskiego, (adres przedszkola/żłobka/ ..........................................................................................................................................

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1

Kutno, dnia ….................................….................................................................

/czytelny podpis rodzica/

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »