Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane od roku 2006

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

436

460

powyżej 5,5 do 9 włącznie

460

519

powyżej 9 i poniżej 12

599

634

wyprodukowane do roku 2005 włącznie

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

460

519

powyżej 5,5 do 9 włacznie

519

575

powyżej 9 i poniżej 12

634

690

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

712

823

13

14

823

936

14

15

1047

1160

15

1273

1386

trzy osie

12

17

577

805

17

19

922

1152

19

21

1152

1382

21

23

1556

1786

23

25

1740

1842

25

1842

1957

cztery osie i więcej

12

25

805

1152

25

27

805

1201

27

29

1201

1907

29

31

1907

2742

31

1907

2742

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu i jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:

Wiek pojazdu

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane od roku 2006

230

347

wyprodukowane do roku 2005 włącznie

347

462

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łacznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

575

922

18

25

922

1152

25

31

1152

1499

31

1627

2165

trzy osie i więcej

12

40

1435

1984

40

1984

2902

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszcalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu i jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:

Wiek pojazdu

Stawka podatku (w złotych)

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane od roku 2006

141

151

wyprodukowane do roku 2005 włącznie

151

172

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

141

172

18

25

204

367

25

367

646

dwie osie

12

28

244

357

28

33

706

979

33

38

979

1489

38

1322

1957

trzy osie i więcej

12

38

779

1277

38

1086

1473

7) od autobusów, w tym w zależności od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku wynoszą:

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

wyprodukowane od roku 2006

mniejszej niż 22 miejsca

922

1152

równej lub większej niż 22 miejsca

1152

1382

wyprodukowane do roku 2005 włącznie

mniejszej niż 22 miejsca

1037

1267

równej lub wiekszej niż 22 miejsca

1267

1499

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/177/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe