| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/299/10 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pułtuskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3 1. Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes powiatu,
3) ściąganie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji
§ 4 1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 1 uchwały, stosowanie umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis, jest zobowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.).
3. Przedsiębiorca na każde żądanie, zobowiązany jest także do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.
§ 5Do umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnej uprawniony jest Zarząd Powiatu.
§ 6 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 , umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. Przepisy ust. 1-2 oraz § 1-5 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
4. Przepisów ust. 1-3 oraz § 1-5 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 7 1. Zarząd Powiatu Pułtuskiego przedstawia Radzie Powiatu informację dotyczącą zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie 20 dni po upływie terminu, za jaki sporządzono informację.
3. Zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 2, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie 31 dni od zakończenia roku
§ 8Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9Traci moc uchwała Nr VIII/69/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 października 2007 r. Nr 199 poz. 5625).
§ 10Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady

inż. Czesław Czerski
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »