Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4453

Uchwała nr XLIV/439/10 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) za odbiór odpadów komunalnych w zależności od wielości pojemnika stawka za pojemnik wynosi:

a) od 80 do 110 litrów – 33zł + VAT,

b) 120 litrów – 48zł + VAT,

c) 240 litrów – 81zł + VAT,

d) 660 litrów – 135zł + VAT,

e) 770 litrów – 156zł + VAT,

f) 1,1m3 – 165zł + VAT,

g) 5m3 – 1050zł + VAT,

h) 7m3 – 1260zł+ VAT.

2) za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego - 60zł + VAT, za 1 m3.

§ 2. Brak treści

1. Górną stawkę za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala się w wysokości 60% stawki określonej w § 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach dla:

a) odpadów papierowych i kartonowych,

b) odpadów z tworzyw sztucznych,

c) odpadów metalowych,

d) pozostałych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe