Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 167 poz. 5250

Uchwała nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Spółki wodne działające na terenie Gminy Nasielsk mogą otrzymać pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem tych, które są związane z działalnością gospodarczą.

2. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

3. Pomoc finansowa udzielana jest spółkom wodnym w formie dotacji i pochodzi z budżetu Gminy Nasielsk.

4. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w ust 1, jest określana w budżecie gminy na dany rok.

§ 2. Brak treści

1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1 powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy,

2) adres wnioskodawcy,

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

6) wielkość wnioskowanej dotacji,

7) szczegółowy opis zadania,

8) termin i miejsce realizacji zadania,

9) harmonogram realizacji zadania,

10) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, oraz udział własny członków spółki wodnej o którym mowa w art. 164 ust 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

11) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok w którym wnioskuje o udzielenie dotacji.

5. Burmistrz Nasielska może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Nasielska wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. Brak treści

1. Informacje o możliwości złożenia wniosku Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nasielsk oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

2. W informacji, o której mowa w ust 1, Burmistrz Nasielska wskazuje:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Nasielsk na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1 ust 1 w danym roku.

2) termin składania wniosków.

§ 4. Brak treści

1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Nasielska po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Nasielsku mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę i znaczenie zadania dla gospodarki wodnej.

2. Burmistrz Nasielska pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku. Wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia stosownej umowy.

§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej:

1) szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

2) termin realizacji zadania

3) wysokość dotacji,

4) termin i formę przekazania dotacji,

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,

6) obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków,

7) tryb kontroli wykonywania zadania,

8) termin i sposób rozliczenia dotacji,

9) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 14 dni od daty zakończenia zadania.

§ 6. Brak treści

1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust 2 powinno zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej,

2) adres,

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

5) wielkość rozliczanej dotacji,

6) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,

7) termin i miejsce realizacji zadania,

8) harmonogram zrealizowanego zadania,

9) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 7. Brak treści

1. Burmistrz Nasielska lub osoba przez niego upoważniona może dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania .

2. Spółka wodna jest zobowiązania do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust 1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres oceny może obejmować:

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową,

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,

4) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie dokonanej oceny wykonania zadania Burmistrz Nasielska ma prawo:

1) wskazać spółce sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) wstrzymać przekazywanie dotacji,

3) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

4) żądać zwrotu dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/11
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/99/11
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Grzegorz Duchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe