| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.   U.   z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 11a w   związku z   art. 11 ust.   1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) - uchwala się,   co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w   Mińsku Mazowieckim w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Dariusz   Kulma

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/145/12    
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki    
z dnia 19 marca 2012 r.  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w   Mińsku Mazowieckim  

§   1.   Celami programu są:  

1.   Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi polegającej w   szczególności na zapewnieniu schroniska, pokarmu, opieki weterynaryjnej, eliminowaniu cierpienia zwierząt, utrzymywaniu u   zwierząt stanu fizycznego i   psychicznego, w   którym najlepiej znosi ono warunki bytowania;  

2.   Zapobieganiu bezdomności zwierząt.  

§   2.   Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt realizowane będzie przez podmiot, z   którym Miasto zawrze umowę o   sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami obejmujące w   szczególności ich odławianie.Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku opierać się będzie na   istniejących schroniskach prowadzonych między innymi przez organizacje społeczne i   jednostki samorządu terytorialnego.  

§   3.   1.   Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:  

a)   ustalanie miejsc, w   których przebywają koty wolno żyjące na podstawie pisemnych zgłoszeń właścicieli, zarządców nieruchomości oraz innych osób mieszkających w   Mińsku Mazowieckim;  

b)   zapewnianie dokarmiania, w   tym wody przez osoby chętne do sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi na podstawie umowy zawartej z   Miastem Mińsk Mazowiecki;  

c)   współpracę z   organizacjami pozarządowymi (społecznymi) wyrażającymi wolę opieki nad kotami wolno żyjącymi.  

2.   Zapobieganie bezdomności kotów realizowane będzie poprzez sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących wraz z   zapewnieniem opieki pozabiegowej.  

3.   Określa się następujące zasady wykonywania zabiegów, o   których mowa w   ust. 2:  

a)   Miasto Mińsk Mazowiecki działając zgodnie z   przepisami prawa wyłania podmiot, z   którym zawierana jest umowa o   dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji wraz z   opieką pozabiegową;  

b)   osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, z   którymi Miasto Mińsk Mazowiecki zawarło umowę o   opiekę mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w   celu otrzymania skierowania na sterylizację albo   kastrację kotów;  

c)   wolno żyjące koty na zabieg sterylizacji albo kastracji dostarczają ich   opiekunowie lub Straż Miejska, a   po wykonanych zabiegach odbierają je;  

d)   wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji wraz z   ewentualną opieką pozabiegową potwierdzają ich opiekunowie lub Straż Miejska.  

§   4.   Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki ma charakter stały i   realizowane będzie z   częstotliwością wynikającą z   analizy potrzeb z   zachowaniem następujących zasad:  

1.   Czynności związane z   wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą realizowane w   sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i   zdrowia z   zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i   porządku publicznego.  

2.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może zostać powierzone wyłącznie podmiotowi prowadzącemu działalność w   zakresie ich wyłapywania,z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.  

3.   Wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska przetrzymywane są przez podmiot, o   którym mowa w   ust. 2   w terminie minimum 2   dni od momentu złapania i   umieszczenia o   nich informacji w   Internecie przez Miasto lub podmiot je wyłapujący.   Informacja powinna zawierać fotografie zwierząt, dane podmiotu i   adres schroniska.  

4.   Wyłapane bezdomne zwierzęta, będą bez zbędnej zwłoki:  

a)   umieszczane w   schroniskach dla zwierząt;  

b)   oddawane pod opiekę innym opiekunom, którzy posiadają możliwość zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania i   opieki;  

c)   w uzasadnionych przypadkach przed podjęciem działań wymienionych w   pkt a   i pkt b, a   w szczególności w   przypadku pokąsania ludzi lub   zachowywania się w   sposób wskazujący na zagrożenie wścieklizną, poddane obserwacji w   kierunku wykluczenia możliwości rozprzestrzenienia choroby zakaźnej.  

§   5.   Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w   schroniskach zapewniona będzie na warunkach określonych w   umowie o   sprawowanie opieki nad   bezdomnymi zwierzętami. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być   przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

§   6.   Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:  

1.   informowanie o   możliwości adopcji na stronie internetowej Miasta i   w sposób zwyczajowo przyjęty;  

2.   współdziałanie z   organizacjami pozarządowymi (społecznymi) w   zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.  

§   7.   Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane wyłącznie przez lekarza weterynarii. Usypianie ślepych miotów zapewnia przedsiębiorca w   ramach umowy o   sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  

§   8.   Z uwagi na to, że Mińsk Mazowiecki to gmina o   charakterze typowo miejskim i   problem bezdomnych zwierząt gospodarskich może pojawiać się   sporadycznie, wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie każdorazowo w   miarę występujących potrzeb. Jednocześnie z   umieszczaniem zwierząt w   gospodarstwie podejmowane będą działania w   kierunku znalezienia dla nich nowego właściciela.  

§   9.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z   lekarzem weterynarii.  

§   10.   Koszty realizacji Programu ponosi Miasto Mińsk Mazowiecki w   ramach budżetu miasta. Na realizację programu przewiduje się kwotę 120   000 zł.  

Środki finansowe z   budżetu miasta wydatkowane będą poprzez zlecenie wykonania usług obejmujących zadania przewidziane niniejszym programem w   trybie obowiązujących przepisów.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »