Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6866

Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

- Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet Gminy na rok 2010

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 137.472,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 366.309,-

zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2010

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 228.837,-

zgodnie z zał. Nr 1

3. Dokonać przeniesień wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2010

- zmniejszając wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę złotych - 2.223,-

- zwiększając wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę złotych - 2.223,-

zgodnie z zał. Nr 3

4. Zwiększyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 37.705,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 40.325,-

zgodnie z zał. Nr 1

5. Zmniejszyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 2.620,-

Zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. 1. W związku ze zmianami określonymi w § 1 uchwały dokonuje się zmiany w Tabeli 2a i Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2010 dotyczącym wydatków inwestycyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 uchwały dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXVIII/165/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w brzmieniu określonym w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym .

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rosłaniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/207/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/207/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/207/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/207/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik3.rtf

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/207/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik4.docx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe