| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/VIII/2015 Rady Gminy Świercze

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 ze zm.) i art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świercze w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej "opłatą".

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.

§ 3. Odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Świercze, będą od nich odbierane według podziału na następujące frakcje:

1. odpady mokre, a w szczególności:

a) resztki kuchenne,

b) fusy kawy i herbaty,

c) zwiędłe kwiaty,

d) ziemia kwiatowa,

e) zużyte ręczniki kuchenne,

f) chusteczki higieniczne, pieluchy itp.,

g) pozostałe odpady ulegające biodegradacji;

2. odpady suche, a w szczególności:

a) odpady opakowaniowe,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło,

d) metale,

e) makulatura,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) tekstylia,

h) pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji;

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzone będzie w sposób i z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Odpady mokre i suche zbiera się w oddzielnych pojemnikach odpowiednio oznakowanych, które określają rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone.

§ 5. Przedsiębiorstwo wywozowe dokonuje odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów dwa razy w roku, zgodnie z uzgodnionym z gminą harmonogramem. Częstszy odbiór tych odpadów odbywa się indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 120 l na lokal mieszkalny odbierane są 2 razy do roku, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Częstszy odbiór tych odpadów oraz powyżej normy ustalonej w niniejszym ust., odbywa się indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości. Koszt ich wywozu obciąża właściciela nieruchomości. § 7. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Świercze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy harmonogram odbioru komunalnych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez firmę wywozową, która działa na mocy umowy zawartej z gminą. § 8. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy, ustawia się odpowiednio oznakowane pojemniki/kontenery/worki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych i korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów , wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów oraz dni i godziny w których można oddać odpady.

§ 10. Traci moc uchwała nr 151/XXIII/2013 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Adamiak


Załącznik do Uchwały Nr 43/VIII/2015
Rady Gminy Świercze
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Frakcja odpadów komunalnych

zbieranych selektywnie

Sposób odbioru

Minimalna częstotliwość zbiórki

zabudowa zwarta *

zabudowa rozproszona

1

2

3

4

zmieszane odpady komunalne mokre

(tj. resztki kuchenne, fusy kawy i herbaty, zwiędłe kwiaty, ziemia kwiatowa, pozostałe odpady ulegające biodegradacji)

pojemniki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

1 x 2 tygodnie

1 x miesiąc

Segregowane - suche

tj. makulatura ( papier i tektura), opakowania wielomateriałowe ( kartoniki po mleku, sokach itp.),

szkło, plastik, tekstylia, pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji,

pojemniki lub worki - bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

1 x miesiąc

1 x miesiąc

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

w godzina otwarcia punktu oraz

2 x rok - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

niebezpieczne np. farby, baterie i akumulatory, leki, świetlówki,

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

w godzina otwarcia punktu oraz

2 x rok - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

wielkogabarytowe i zużyte opony

"wystawka" bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x rok

budowlano-remontowe i rozbiórkowe

do 120 l

worki - "wystawka" bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x rok

*dotyczy miejscowości Świercze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »