| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Korczew

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Korczew osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Korczew.

§ 2.

Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Korczew dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Korczew, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na 1 ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Korczew.

§ 3

W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Wójt Gminy Korczew dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia oraz informuje pisemnie uprawnionego do dotacji w ciągu 14 dni od dnia w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 4

1. Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania
i rozliczania dotacji, o której mowa w § 1:

1) dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) szkołę lub przedszkole przedłoży Wójtowi Gminy Korczew wniosek zawierający informację o planowanej liczbie dzieci na formularzu o udzielenie dotacji.

Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dotacje są przekazywane na rachunek bankowy szkoły w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia.

2. Każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Wójtowi Gminy Korczew informację o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca do 10 dnia każdego miesiąca.

Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3.Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 2.

4. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.

5. Organ prowadzący przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji na dany rok budżetowy w terminie do 20 stycznia roku następnego.

Wzór sprawozdania o którym mowa w ust. 5 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, zawiera m.in. informacje o ilości uczniów i wysokości otrzymywanej dotacji w poszczególnych miesiącach oraz kwocie dotacji wykorzystanej.

7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Gmina Korczew dokonuje w oparciu o dane ze sprawozdania, o którym mowa w ust 5, w terminie do 31 stycznia roku następnego.

8. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie do dnia 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.

9. W zakresie zwrotu dotacji mają zastosowanie uregulowania zawarte w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Korczew pracownicy Urzędu Gminy w Korczewie, zwani dalej "kontrolującymi" mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych, zwanych dalej "kontrolowanymi", obejmującej:

1) sprawdzenie ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 2,

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Kontrola dokonywana jest w godzinach pracy kontrolowanego, w siedzibie jednostki kontrolowanej, w terminach uzgodnionych z kontrolowanym, które muszą być zgodne z okresem kontroli.

3. O terminie rozpoczęcia kontroli, kontrolowany musi zostać poinformowany w formie pisemnej w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

4. Kontrolującemu przysługuje prawo wstępu do siedziby jednostki kontrolowanej i wglądu do prowadzonej przez kontrolowanego dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, na podstawie, których możliwa będzie weryfikacja wydatkowanej dotacji oraz żądania wyjaśnień ustnych i pisemnych. Wyjaśnienia pisemne będą stanowić załączniki do protokołu.

5. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko kontrolującego;

3) nazwę i adres kontrolowanego;

4) temat kontroli;

5) termin ważności upoważnienia;

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust 5, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

7. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) opis załączników do protokołu;

7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

8. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 10.

9.Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w ust.9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

11. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

12. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

13. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

14. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Gminy Korczew
z dnia 26 listopada 2015 r.

........................................................

(pieczęć organu prowadzącego- osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY KORCZEW

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok ..................

1. Nazwa i adres organu prowadzącego :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Dane szkoły :

a) nazwa, adres, telefon .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) typ i rodzaj szkoły : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) charakter szkoły: publiczny/ niepubliczny *

3. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanej szkoły

....................................................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów szkoły
w roku .............................

a) w okresie styczeń - sierpień : .............................. w tym niepełnosprawnych ....................

b) w okresie wrzesień - grudzień : ............................. w tym niepełnosprawnych ....................

5. Zobowiązuję się do comiesięcznego (do dnia 10 każdego miesiąca) składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

6. Oświadczam, że w szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

.............................................................. ........................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Gminy Korczew
z dnia 26 listopada 2015 r.

……………………………………………………………………………….

(pieczęć organu prowadzącego - osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY KORCZEW

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień miesiąca................................ 20 .. roku

1. Nazwa i adres szkoły

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów

a) w szkole ...........................

w tym niepełnosprawnych .........................

b) w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego ...........................

w tym niepełnosprawnych .............................

3. Ilość uczniów klas "zerowych" w publicznych szkołach podstawowych, zamieszkujących poza terenem Gminy Korczew, uczęszczających do w/w placówek na terenie Gminy Korczew według poniższego wzoru :

Lp.

Ilość dzieci

Gmina

.............................................................. ........................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Gminy Korczew
z dnia 26 listopada 2015 r.

................................................................

(pieczęć organu prowadzącego - osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY KORCZEW

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Korczew

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Rozliczenie za rok .............................

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca roku sprawozdawczego)

otrzymana : ......................... zł

(słownie :.................................................................................................................................)

wykorzystana : ................... zł

(słownie :................................................................................................................................)

4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, w okresie od początku roku do końca roku rozliczeniowego ( należy podać za każdy miesiąc oddzielnie) :

miesiąc

liczba uczniów ogółem

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów klas "zerowych" w szkołach podstawowych * spoza terenu Gminy Korczew

miesiąc

Liczba uczniów ogółem

W tym liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca roku rozliczeniowego) :

lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1

Wynagrodzenia nauczycieli

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3

Pochodne od wynagrodzeń

4

Zakup materiałów i wyposażenia

5

Zakup pomocy dydaktycznych

6

Zakup usług

7

Opłaty za media

8

Pozostałe wydatki (wymienić jakie) :

.............................................................. ........................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »