| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/127/16 Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z póżn. zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/231/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6431), w załączniku:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 poz.162 ),

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ),

5) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195),

6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.),

7) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 581 ze zm.),

9) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.),

10) Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.),

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224.),

12) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

13) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

14) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. Nr z 2015 r. , poz. 149 ze zm. )

15) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.),

16) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

17) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz.330 ze zm.),

18) Uchwał Rady Gminy Kampinos i zarządzeń Wójta,

19) Niniejszego Statutu.";

2) w § 7 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

prowadzenie postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »