| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/191/2016 Rady Miasta Legionowo

z dnia 24 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515, z późn.zm.[1])) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz.148, z późn.zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 195.839.559 zł:

1) dochody bieżące w wysokości 163.713.671 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 32.125.888 zł.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 183.983.189 zł:

1) wydatki bieżące w wysokości 151.295.349 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.687.840 zł,

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12.586.243 zł.";

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 463.020 zł na inicjatywy lokalne.";

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 9.946.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.";


5) § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 22.241.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.";

6) w załączniku nr 1 "Planowane dochody budżetu na 2016 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 "Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2016 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 "Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2016 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 6 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/191/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/191/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/191/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/191/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/191/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/191/2016
Rady Miasta Legionowo
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zalacznik6.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz.1045, poz.1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »