| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Krapkowicki, ustala się na 24 godziny.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, ustala się w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się wg następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

P - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela (pensum),

X1, X2, …-oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły na poszczególnych stanowiskach,

Y1, Y2, … -oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż 0,5 godziny pominąć, a większy lub równy 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.

3. Każda godzina powyżej ustalonego zgodnie z ust. 1, wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, stanowi godzinę ponadwymiarową.

4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

5. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.

§ 4. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym, zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych,

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych, licząc poprawienie trzech prac za jedną godzinę zajęć,

b) nadzorowania semestralnych egzaminów pisemnych,

c) przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych, licząc przeprowadzenie egzaminu trzech osób za jedną godzinę zajęć,

d) poprawiania i oceniania semestralnych pisemnych prac egzaminacyjnych licząc poprawienie trzech prac za jedną godzinę zajęć.

2. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

3. Za podstawę rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, zrealizowane godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

4. Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć - 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Nr XV/77/2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,

2) Nr XX/137/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Józef Bukowiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »