Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r . ze zm. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art.19 pkt.1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, Dz. U. z 2011 Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654,Nr 171 poz. 1016 , Nr 232 poz. 1378, Dz. U. z 2014 poz. 40) Rada Gminy Skoroszyc e uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Skoroszyce Nr XIX/92/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości opłaty targowej (Dz .U. Woj. Op. poz. 1147 z 10. 08.2012r.) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/228/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Wykaz inkasentów do poboru opaty targowej

Poz.

dane inkasenta nazwisko i imię

Teren pobierania opłaty targowej

1.

Witos Dorota

Brzeziny

2

Bryła Krzysztof

Chróścina

3

Hellebrandt Jan

Czarnolas

4

Szyndrowski Zbigniew

Giełczyce

5

Mendrala Mirosław

Makowice

6

Winnik Kazimierz

Mroczkowa

7.

Lenartowicz Maria

Pniewie

8

Jaskólska Renata

Sidzina

9

Urbaniec Franciszek

Skoroszyce

10

Doskocz Zbigniew

Stary Grodków

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe