| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/329/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 20 października 2014 r. , Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców występujące w postaci gruzu;

3) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło opakowaniowe,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady biodegradowalne,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony o średnicy do 56cm,

m) popiół;

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do obioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") w osobnym worku,

b) papier - w osobnym worku,

c) szkło opakowaniowe - w osobnym worku,

d) odpady biodegradowalne - w osobnym pojemniku - w okresie od 1 maja do 31 października, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku,

f) popiół - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w osobnym pojemniku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) szkło opakowaniowe - w osobnym pojemniku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku,

d) dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych w okresie od 1 maja do 31 października - w workach o pojemności nie większej niż 120 l.

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, odpady biodegradowalne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady surowcowe (tzw. "suche"), papier oraz szkło opakowaniowe mieszkańcy mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie akcyjnym.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt.

§ 6. 1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi i mycie poza myjniami mogą być prowadzone na nieruchomości, jeżeli nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Powstałe w wyniku napraw pojazdów odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH TRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l i 120 l oraz worki typu "big-bag " o pojemności 1 m3;

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l oraz KP 5 i KP 7, mające zastosowanie do uchwały wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust.3, w tym odpadów niebezpiecznych;

5) przydomowe kompostowniki.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;

2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października lub popiół w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche");

4) czarnym, ciemnoszarym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche");

3) niebieskim, z przeznaczeniem na papier;

4) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

5) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

4. Wskazane w § 7 ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

5. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także w oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika i kontenera.

6. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez Gminę lub podmiot odbierający odpady.

7. Zaleca się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 8. Dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych, gdzie odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 - 2 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) 3 - 4 osoby - dwa pojemniki o pojemności 120 l;

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 54 l odpadów na zamieszkującego, na dwa tygodnie.

§ 9. 1. Dla właścicieli budynków jednorodzinnych, gdzie odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 - 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) 4 - 6 osób - dwa pojemniki o pojemności 120 l;

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.

2. Dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika wynoszącą 120 l przeznaczonego do zbierania odpadów biodegradowalnych.

3. Dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych, ogrzewanych paliwem stałym ustala się minimalną pojemność pojemnika wynoszącą 120 l przeznaczonego do zbierania popiołu.

4. Dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych, ustala się minimalne pojemności worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") oraz papieru przewiduje się worek o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się worek o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) od 5 do 8 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, umożliwia wyposażenie jej w pojemniki o większej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 200% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zmniejszeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 11. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) od 7 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;

3) dla odpadów biodegradowalnych przewiduje się worki 120l w ilości stanowiącej iloczyn jednego worka na lokal.

3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, umożliwia wyposażenie jej w pojemniki o większej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 200% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zmniejszeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 12. 1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 60 l.

2. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

3. W terminie odbioru popiołu od 1 listopada do 30 kwietnia odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane.

§ 13. Ustala się minimalną pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze:

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 10 km od kolejnego pojemnika;

2) w terenie zabudowanym - od 10 l do 70 l, usytuowane w odległości maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika.

§ 14. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, zarówno bez konieczności otwierania altany śmietnikowej, jak i bez konieczności otwierania dostępu do posesji i wejścia na teren nieruchomości, do której możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia pojemników i kontenerów do zbierania odpadów w razie zaistnienia takiej konieczności.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 - 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

6. Przepis ust. 3 i 4 nie stosuje się, w przypadku gdy Gmina przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 16. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) papier - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące,

d) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

e) odpady biodegradowalne - w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

f) popiół - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła opakowaniowego - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

d) odpady biodegradowalne - w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon o średnicy do 56 cm i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych może odbywać się w systemie mobilnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.

5. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się w punktach wskazanych przez Gminę.

6. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 20.00.

7. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

10. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 17. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów ulegających biodegradacji, w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych;

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;

4) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;

5) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk);

6) zakopywania odpadów;

7) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych;

8) zabrania się usuwania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie nieruchomości;

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 18. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 19. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym;

2) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu;

3) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec;

4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa;

5) usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, placach. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 20.

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe, place przy obiektach oświaty, kultury, wokół obiektów kultu religijnego, cmentarze;

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa).

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 20. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 22;

3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Zabrania się:

1) utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli;

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;

2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną;

3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt;

4) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.

7. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.

§ 21. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej w przypadku istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm).

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 24. Traci moc uchwała nr XXXI/ 217/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawie wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XLI/274/2014 z dnia 29 stycznia 2014r.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »