| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r .poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014r. poz. 379, 768, 1133) w związku z uchwałą Nr LIII/826/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik w granicach określonych na rysunku zmiany planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik zatwierdzonego uchwałą Nr XII/174/99 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 1999 r. i jego zmianą wprowadzoną uchwałą Nr LII/789/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik uchwalonego uchwałą Nr LIII/663/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2006r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 82 poz. 2467) zmienionego uchwałą Nr LIII/850/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 56 poz. 738) i uchwałą Nr LVI/873/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1337).

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 stanowiący rysunek zmiany planu w skali 1:1000 wykonany na aktualnej mapie zasadniczej,

2) załącznik nr 2- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 -rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik wprowadza się następujące zmiany:

1) usuwa się na rysunku planu teren IK1 poprzez włączenie go do terenu P1;

2) usuwa się na rysunku planu strefę ZC50, ZC150 dla terenu P1;

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

4) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonych w planie:

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol określający podstawowe funkcje terenów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (funkcji podstawowej) - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu (funkcji dopuszczalnej) - należy przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu;

3) zabudowie - należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wraz z budowlami pełniącymi rolę budynków w tym wiaty, kioski i zamknięte zbiorniki naziemne;

4) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, urządzenia budowlane i tymczasowe obiekty budowlane integralnie związane z zabudową podstawowego lub dopuszczalnego przeznaczenia terenu.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7. W uchwale Nr LIII/663/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2006r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 26 otrzymuje brzmienie:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P1 o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy produkcyjnej ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy usługowej, składowej i magazynowej oraz obiektów i urządzeń towarzyszących;

2) wprowadza się przeznaczenie dopuszczalne terenu w postaci obiektów i urządzeń obsługi produkcji rolniczej, zieleni izolacyjnej;

3) nakazuje się nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

4) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy min. 0,4 max. 0,9;

5) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min. 20% powierzchni działki;

6) nakazuje się zasadniczy dach budynków głównych dwu lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°, kryty dachówką lub materiałami dachówko podobnymi, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich o nachyleniu do 14o;

7) nakazuje się max. wysokość budynków do 12m przy dachach dwu i wielospadowych i 10m przy dachach płaskich, budowle-zbiorniki, maszty do 18m;

8) ustala się zabezpieczenie potrzeb miejsc do parkowania w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych;

9) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

10) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

11) nakazuje się stosowanie urządzeń techniczno- technologicznych minimalizujących oddziaływanie na środowisko i sąsiednią zabudowę;

12) nakazuje się tworzenie pasów zieleni izolacyjnej od sąsiednich terenów zabudowy;

13) dopuszcza się podziały nieruchomości, pod warunkiem zapewnienia dla wydzielonych działek obsługi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających min.10,0m, spełniającymi wymogi dróg pożarowych;

14) nakazuje się część terenu niezagospodarowaną przez obiekty przemysłowe i usługowe przeznaczyć pod tereny zielni urządzonej;

15) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów i punktów zbierania odpadów;

16) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób powodujący wtórne pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych;

17) zakazuje się lokalizacji składów materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i pylących;

18) dopuszcza się kolorystykę dachu w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym;

19) dopuszcza się elewacje ścian tynkowane (z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna, kamienia);

20) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową.

21) nakazuje się utrzymanie obsługi terenu objętego zmianą planu drogą KDD2 z dopuszczeniem zjazdów istniejących;

22) dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkalnej dla właściciela terenu w formie obiektu wolnostojącego, wbudowanego lub dobudowanego do istniejącej zabudowy;

23) zakazuje się w odległości co najmniej 50m od cmentarza lokalizacji zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe, zakazuje się w odległości co najmniej 150m od cmentarza lokalizacji studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych",

b) uchyla się ust. 59.

2) w § 7 w ust.5 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

dla terenu oznaczonego symbolem P1 ponadto:

a) zakazuje się wprowadzania reklam wolnostojących o powierzchni reklamowej powyżej 4m2;

b) nakazuje się dostosowanie nośników reklamowych umieszczanych na budynkach do wystroju architektonicznego elewacji i kolorystyki budynków;

c) zakazuje się stosowania ogrodzeń z betonowych przęseł prefabrykowanych lub z paneli blaszanych oraz ogrodzeń pełnych na całej szerokości frontu działki;

d) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeżeniem, że nie mogą być wyższe niż ogrodzenie.";

3) w § 11 w ust. 17 wykreśla się symbol terenu P1.

4) w § 13 ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

Dla terenu oznaczonego symbolem P1 ponadto:

1) dopuszcza się wtórny podział terenów na tereny mniejsze, z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej.

2) dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału ustala się następujące parametry:

a) szerokość frontów działek min. 25m;

b) powierzchnia działek min. 1600m;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 85 stopni z tolerancją do 5 stopni.",

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów objętych zmianą planu w wysokości 30%.

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik uchwalonego uchwałą nr LIII/663/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2006r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 82 poz. 2467), zmienionego uchwałą Nr LIII/850/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 56 poz. 738) i uchwałą Nr LVI/873/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1337) w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r . poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r . poz. 379, 768, 1133) Rada Miejska w Prudniku rozstrzyga co następuje:

W związku z niezgłoszeniem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r . poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r . poz. 379, 768, 1133) i art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Prudniku rozstrzyga co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg które należą do zadań własnych gminy.

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą planu odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »