Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 167/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 27 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), art. 19 b pkt 1 i art. 19 h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, z późn. zm.) i art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody majątkowe budżetu na rok 2016, zwiększa się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 165 317,00 zł, w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki budżetu na rok 2016, zwiększa się o kwotę 885 317,00 zł, z czego:

1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, z czego:

a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 1 768,63 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 1 768,63 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 850 317, 00 zł z czego:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 60 000,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 790 317,00 zł, z czego:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 165 317,00zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 625 000,00zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

3. Przychody budżetu na rok 2016, zwiększa się, o kwotę 720 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12 961 620,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 241 620,67 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 720 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Sylwester Zabielny


Załącznik do Uchwały Nr 167/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe