| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Lipno

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. z 2012 r. Nr 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno.

§ 2. Pojęcia i określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Na terenie Gminy Lipno zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) zużyte opony,

15) tekstylia i odzież.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 1- 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 - 7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre).

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

2) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

3) selektywnie zebrane odpady przekazywane są podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w workach, które należy zamknąć;

4) na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady odbierane są przez podmiot odbierający odpady komunalne sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy/drogi; na obszarach na których dojazd samochodu odbierającego odpady do nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek zarówno odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane
w wyznaczonych terminach, wystawić do wyznaczonego miejsca położonego przy ulicy/drodze publicznej, którą porusza się samochód podmiotu odbierającego odpady;

5) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady odbierane są przez podmiot odbierający odpady komunalne z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zaś właściciel nieruchomości udostępnia wejście podmiotowi, który odbiera odpady;

6) podmiot odbierający odpady komunalne ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały
w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;

7) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 5. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez:

1) usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych ani pojazdów;

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 3, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz nie spowodują uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. Na terenie Gminy Lipno ustala się następujące minimalne pojemności pojemników
i worków przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki o pojemności co najmniej 80 l;

2) kontenery o pojemności co najmniej 3000 l;

3) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l;

4) pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane oznaczone odpowiednim napisem lub transparentne o pojemności co najmniej 30 l.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym polskim normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określonej w Rozdziale 4 i o pojemności wprost wskazanej lub uwzględniającej wskazane niżej średnie ilości wytworzonych odpadów w okresie miesięcznym:

1) dla budynków mieszkalnych: 40 l odpadów zmieszanych na mieszkańca, (lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na każdą nieruchomość) lub 15 l odpadów zmieszanych i 25 l odpadów selektywnie zebranych (lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l przeznaczony na odpady zmieszane i 3 worki na odpady selektywnie zebrane);

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l odpadów zmieszanych lub 0,8 l odpadów zmieszanych i 2,2 l odpadów selektywnie zebranych na każdego ucznia i pracownika,

3) dla przedszkoli - 3 l odpadów zmieszanych lub 0,8 l odpadów zmieszanych
i 2,2 l odpadów selektywnie zebranych na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych - co najmniej 80 l odpadów zmieszanych na każdy lokal handlowy.

5) dla placówek handlowo-usługowych poza lokalem - co najmniej 80 l odpadów zmieszanych na każdy punkt handlowy.

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l odpadów zmieszanych lub 6 l odpadów zmieszanych i 14 l odpadów selektywnie zebranych na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

7) dla obiektów agroturystycznych - 20 l odpadów zmieszanych lub 5 l odpadów zmieszanych i 15 l odpadów selektywnie zebranych na jedno łóżko;

8) dla budynków lub budowli wykorzystywanych na inne cele, w tym przez przedsiębiorców - 11 l odpadów zmieszanych na jedną osobę zatrudnioną lub wykonującą czynności na rzecz właściciela lub przedsiębiorcy na innej podstawie niż umowa o pracę lub 3 l odpadów zmieszanych i 8 l selektywnie zebranych na jedną osobę zatrudnioną lub wykonującą czynności na rzecz właściciela lub przedsiębiorcy na innej podstawie niż umowa o pracę jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l na odpady zmieszane na nieruchomości;

9) dla ogródków działkowych - 20 l odpadów zmieszanych lub 6 l odpadów zmieszanych i 14 l odpadów selektywnie zebranych na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l odpadów zmieszanych poza tym okresem;

10) dla cmentarzy - nie mniej niż 2 l na jedno miejsce pochówku;

11) w sytuacjach nieobjętych w punktach 1-10, wielkości w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie.

2. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej wymagane jest ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 30 l na odpady.

3. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez podmioty odbierające odpady komunalne.

§ 9. Ustala się następujące zasady i warunki rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:

1) dopuszcza się (za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne, przy zachowaniu minimalnej pojemności pojemnika ustalonej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1) na wspólne korzystanie przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z jednego lub kilku pojemników na odpady;

2) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych może nastąpić jedynie
w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne;

3) pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym
i porządkowym.

§ 10. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym.

§ 11. Zarząd drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy, organizuje ustawianie koszy ulicznych przy ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz na przystankach komunikacji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w workach, pojemnikach, kontenerach na odpady komunalne, a w terminach odbioru odpadów udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

2) papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale należy zbierać
w workach, pojemnikach, kontenerach na odpady komunalne, a w terminach odbioru odpadów udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone należy zbierać w workach, pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach które przystąpiły do akcji zbierania tego typu odpadów;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) punktów ich sprzedaży;

6) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych
w budynkach użyteczności publicznej;

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) punktów ich sprzedaży;

c) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) wytworzone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) wytworzone przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą należy przekazywać podmiotom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami.

10) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali:

a) odpady zmieszane - raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - co dwa miesiące;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali :

a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - raz w miesiącu;

3) z budynków użyteczności publicznej:

a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - raz w miesiącu;

4) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska, medyczna, weterynaryjna:

a) odpady zmieszane - raz w tygodniu;

b) zbierane selektywnie - co dwa tygodnie;

5) opróżnianie koszy ulicznych oraz na przystankach następuje co najmniej raz w tygodniu;

6) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje co dwa tygodnie;

7) z cmentarzy:

a) odpady zmieszane - co dwa miesiące;

b) zbierane selektywnie - co dwa miesiące.

§ 14. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) chemikalia i zużyte opony oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz
w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

2) przeterminowane leki oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz
w aptekach - w godzinach ich pracy;

3) baterie i akumulatory oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz
w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz razy w roku z terenów nieruchomości;

5) meble i odpady wielkogabarytowe oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy oraz raz w roku z terenów nieruchomości;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe wymienione w § 12 pkt 9 lit. a oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy;

7) tekstylia i odzież oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy.

§ 15. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) stałego i skutecznego dozoru nad nimi;

2) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

3) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń
i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;

4) natychmiastowego uprzątnięcia odchodów i nieczystości pozostawionych przez zwierzę,
a uprzątnięte odchody wrzucić do pojemników komunalnych - nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

§ 17. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach niepublicznych, w szczególności ogrodzonych nieruchomościach.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 18. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winny być utrzymane w należytej czystości.

4. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone z zachowaniem wymagań określonych
w odrębnych przepisach.

5. Ule z pszczołami nie mogą być ustawione w odległości mniejszej niż 20 m od granicy drogi publicznej, budynku mieszkalnego, inwentarskiego lub gospodarczego oraz od granicy sąsiedniej nieruchomości, będącej własnością innej osoby, niż właściciel ula.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Lipno obowiązek przeprowadzania deratyzacji magazynów, budynków wielomieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, lokali handlowych i gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich, każdego roku w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 30 listopada.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również właścicieli, zarządców obiektów i budowli, takich jak: kanały, kanalizacja, itp. jeśli występują w nich gryzonie lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą wystąpić.

3. Obowiązek powyższy zostanie wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży preparaty do zwalczania gryzoni w terminie wskazanym w ust. 1.

4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 8.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXI/147/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipno (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 174, poz. 2881)

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bohdan Nowak


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), rada gminy zobowiązana jest określić
w drodze uchwały akt prawa miejscowego - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy przedłożony projekt regulaminu został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie .

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Bohdan Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »