| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i odpady wielomateriałowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia
i odzież zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące
z prowadzenia drobnych prac budowlanych.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co cztery tygodnie;

2) bioodpady, w tym odpady zielone:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co cztery tygodnie,

b) w okresie od 1 października do 31 marca - co osiem tygodni;

3) papier i tektura - co osiem tygodnie;

4) szkło - co osiem tygodni;

5) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co osiem tygodni.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

2) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) punktów ich sprzedaży;

3) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

b) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach
użyteczności publicznej,

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) do punktów ich sprzedaży,

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

5) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) inne niż wymienione w lit. a na dodatkowe zgłoszenia ich odbioru u przedsiębiorcy
odbierającego odpady;

7) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 12:00.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny.

3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1,
z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
z wyłączeniem zielonych.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są przez właścicieli nieruchomości pisemnie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, do Urzędu Gminy Ciechocin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechocin


Kazimierz Tecmer


Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), funkcjonował będzie nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych.

Przejęcie przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wymaga określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Ciechocin
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane będą odpady komunalne zbieranie selektywnie, zgodnie z określoną częstotliwością. Poza tym określono sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru odpadów.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechocin.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »