Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/218/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 - 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619 Nr 79, poz.666) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 145.034zł.
2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 136.769 zł.
3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 281.803 zł.
4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
5. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi: dochody - 23.073.226 zł, wydatki - 25.673.226 zł.
2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.0000 zł.
§ 3. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/218/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik1.xls

Dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/218/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/218/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik3.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/218/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/218/09
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2009 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały rady Miejskiej w Zabłudowiew sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok
Dochody
1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11.484 zł wynika z pisma FB.II.BB.3011-264/09 z dnia 05.10.2009 r. dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna szkoła", w tym na Szkołę Podstawową w Rafałówce - 5.484zł i Szkołę Podstawową w Białostoczku - 6.000 zł.
2) Na podstawie pisma DMG.III.3041-71/2009 z dnia 13.10.2009 r. zwiększono środki - 45.000 zł z tytułu dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w obrębie wsi Ryboły
3) W związku z podpisanym aneksem do umowy na zadanie pn. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku warunkiem poprawy jakości kształcenia" . Zwiększono o kwotę 3.600 zł dotację rozwojową do wysokości kwoty dofinansowania przyznanej przez Instytucję Zarządzającą, ale po stronie wydatków ujęto kwotę 1.239 zł, a różnica 2.361 zł to refundacja uznanych kosztów poniesionych w 2008 roku na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej i studium wykonalności.
4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 35.051 zł wynika z pisma FB.II.MC.3011-283/09 z dnia 15.10.2009 r. dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
5) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 8541 Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 49.899 zł wynika z pisma FB.II.BB.3011-290/09 z dnia 09.10.2009 r. dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
Wydatki
Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną Dz.758 Różne rozliczenia Rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy kwotę 16.979 zł na:
1) Zwiększono środki na montaż monitoringu na obiekcie sportowy stanowiącym własność Gminy i służącym do realizacji zadań samorządu - boisku sportowym w Zabudowie - kwota 1.250 zł Rozdz. 92601§ 6050
2) Zwiększono środki na montaż dodatkowych krzesełek i barierki oraz naprawę 1 ławki na trybunach boiska kwota 400 zł Rozdz. 92601§ 4300.
3) Umowa na roboty dodatkowe przy związane z montażem urządzenia dźwigowego w budynku wynajętym na działalność Przychodni Zdrowia w Zabłudowie 15.329 zł Rozdz. 85121 § 60500.
Pozostałe zmiany wynikają z analizy realizacji budżetu za 10 miesięcy 2009 roku:
1) Przesunięto środki z remontów dróg w kwocie 55.000 zł na remont i modernizację drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Ryboły w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji otrzymanej z Funduszu Gruntów.
2) Zwiększono plan w Rozdziale 75095 Pozostała działalność z uwagi na obowiązek dokonania aktualizacji naliczenia odpisu na ZFŚS osób zatrudnionych na roboty publiczne. poprzez wprowadzenie inwestycji w związku z planowaną do wykonania dokumentacją projektową na przebudowę drogi Ryboły - Wojszki wraz z odgałęzieniami do osiedla 20.000 zł oraz remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki - 100.000 zł.
3) Zwiększono plan o kwotę 610 zł związku z modernizacją dachu na Szkole Podstawowej w Zabłudowie ponieważ nie zabezpieczono środków na aktualizację kosztorysów inwestorskich
4) Realizacja inwestycji remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku dofinansowywanej ze środków RPOWP zmian dokonano tak jak wyjaśniono wyżej.
5) Dokonano przesunięć o kwotę 34.570 zł w związku z zakupem sprzętu, ratownictwa medycznego na potrzeby jednostek wpisanych do krajowego systemu ratownictwa
6) Dokonano przesunięcia środków z Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 852 Pomoc społeczna na wnioski kierowników jednostek w ramach zakresu ich uprawnień
7) W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadań własnych Gminy Zabłudów z zakresu zajęć sportowych zwiększono plan finansowy z tytułu dotacji celowych o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe