Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/266/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie 2009 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.165, art.167 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 227, poz.1505) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.093.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 805.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2009 rok jest następujący:
a) Plan dochodów budżetu ogółem: 37 701 617 zł
b) Plan wydatków budżetu ogółem: 42 647 935 zł
c) Planowany deficyt budżetu: 4 946 318 zł, zostanie on pokryty następującymi źródłami:
- pożyczka: 627 000 zł,
- kredyt: 825 484 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych: 2 549 282 zł
- wolne środki: 944 552 zł
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008 roku "Zadania inwestycyjne w 2009 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008 roku "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008 roku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/266/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/266/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/266/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/266/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/266/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/266/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 6
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe