Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 197/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w paragrafie 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2009 roku z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
§ 4. Objaśnienia w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady

Dariusz Kossakowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załacznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 Objaśnienia
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe