| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/237/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie


Na podstawie art. 90 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) w związku z Zarządzeniem Nr 15/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 42, poz. 3778), na wniosek Burmistrza Wasilkowa, Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały nr XLIII/253/02 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 638) wprowadza się następujące zmiany:
1) w kolumnie 3 określającej liczbę radnych wybieranych w okręgu, w części dotyczącej okręgu Nr 4 - cyfrę "3" zastępuje się cyfrą "2",
2) w kolumnie 3 określającej liczbę radnych wybieranych w okręgu, w części dotyczącej okręgu Nr 6- cyfrę "3" zastępuje się cyfrą "4",
3) dotychczasowa treść kolumny 2 określającej granice okręgów, w części dotyczącej okręgu 2 otrzymuje brzmienie:
"Wasilków ulice: Cechowa, Chabrowa, Elektryczna, Grodzieńska, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Klonowa, Kolejowa, Kościelna od Nr 1 do 61 oraz 63, 64, 66, 68, 70, 72, Kupiecka, Łazienna, Łąkowa, Olszowa, Wiśniowa, Piaskowa, Polna, Projektowana, Przejazdowa, Rzemieślnicza, Rolna, Spożywcza, Stanisława Staszica, Supraślska, Wielobranżowa, Wojtachowska, Grzegorza Wołowicza, Żurawia, Żwirowa."
4) dotychczasowa treść kolumny 2 określającej granice okręgów, w części dotyczącej okręgu 3 otrzymuje brzmienie:
"Wasilków ulice: Błękitna, Czysta, Jurowiecka, Kamienna, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ogrodowa, Piasta, Emilii Plater, Produkcyjna, Przemysłowa, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Stawowa, Torfowa, Zakładowa, Zielona."
5) dotychczasowa treść kolumny 2 określającej granice okręgów, w części dotyczącej okręgu 4 otrzymuje brzmienie:
"Wieś: Nowodworce ulice: 3-go Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdkowa, Krynicka, Krzywe Góry, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Niemeńska, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna.
Wieś Studzianki: ulice: Akacjowa, Białostocka, Dworna, Gajna, Krótka, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, 3-go Maja, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podleśna, Polonijna, Sokólska, Spółdzielcza, Stawowa, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Zaciszna, Zielona.
Wsie: Dąbrówki, Horodnianka.
Kolonie: Ożynnik,Zapieczki."
6) dotychczasowa treść kolumny 2 określającej granice okręgów, w części dotyczącej okręgu 5 otrzymuje brzmienie:
"Wieś Jurowce: ulice: Augustowska, Białostocka, Bukowa, Dębowa, Dobra, Górna, Jana Pawła II, Krótka, Leśna, Lipowa, Polna, Północna, Przyleśna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wiejska, Wjazd, Zagórna.
Wsie: Katrynka, Osowicze, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie wraz z gajówką Burczak, Woroszyły, Wólka-Przedmieście, Wólka Poduchowna.
Kolonie: Mostek, Zaścianek."
7) dotychczasowa treść kolumny 2 określającej granice okręgów, w części dotyczącej okręgu 6 otrzymuje brzmienie:
"Wasilków ulice: Akacjowa, Borsucza, Brzozowa, Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Romana Dmowskiego, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Kościelna od Nr 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69, 71, Krucza, Krzywa, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, 11-go Listopada, Magnoliowa, Modrzewiowa, Orla, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Panerka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podleśna, Prosta, Bolesława Prusa, Ks. Wacława Rabczyńskiego, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Ukośna, Wierzbowa, Wiewiórcza, Zajęcza, Stefana Żeromskiego."
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą Nr XLIII/253/02 z dnia 20 czerwca 2002 roku dokonała podziału Gminy Wasilków na okręgi wyborcze oraz ustaliła liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podział na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, gdy konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Uchwała Nr XLIII/253/02 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 20 czerwca 2002 roku ustala podział gminy na okręgi wyborcze odnosząc ten podział do aktualnej, w dacie jej podjęcia liczby mieszkańców. Według stanu na 31 grudnia 2001 r. liczba mieszkańców Gminy Wasilków wyniosła 11 836 osób w tym 8263 w Wasilkowie i 3 573 w sołectwach. Obecnie Gmina Wasilków liczy 13 523 mieszkańców w tym 9378 w Wasilkowie i 4145 w sołectwach, wobec czego w ciągu siedmiu lat liczba mieszkańców wzrosła o 1687 osób. Ten wzrost liczby mieszkańców spowodował również i to, że liczba radnych wybieranych w niektórych okręgach nie zachowuje jednolitej normy przedstawicielstwa. Przybyły nowe ulice i nowe budynki mieszkalne nie ujęte w dotychczas określonych granicach okręgów.
Obecnie jednolita norma przedstawicielstwa dla całej Gminy wynosi 902 mieszkańców na 1 mandat.
Mając na uwadze aktualną liczbę ludności, liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych wynosi odpowiednio:
Okręgi wyborcze Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2009 r. w okręgach ustalonych Uchwałą Nr XLIII/252/02 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 20 czerwca 2002 r. Liczba mandatów wg aktualnej jednolitej normy przedstawicielstwa (902) Liczba mandatów ustalonych Uchwałą Nr XLIII/252/02 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 20 czerwca 2002 r.
okręg nr 1 1638 1,82 (2) 2
okręg nr 2 2682 2,97 (3) 3
okręg nr 3 1653 1,83 (2) 2
okręg nr 4 2072 2,30 (2) 3
okręg nr 5 2066 2,29 (2) 2
okręg nr 6 3362 3,73 (4) 3
Z powyższego zestawienia wynika, że zmiana liczby mieszkańców spowodowała zmniejszenie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczym Nr 4 (z 3 na 2) a zwiększenie w okręgu wyborczym Nr 6 (z 3 na 4).
Oprócz tego konieczne było uszczegółowienie granic okręgów z uwagi na nowopowstałe ulice.
Dotychczasowy zapis części dotyczącej okręgu nr 2 (kolumna 2) brzmiał "Wasilków ulice: Cechowa, Chabrowa, Elektryczna, Grodzieńska, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Klonowa, Kolejowa, Kościelna od Nr 1 do 60 oraz 64, 68, 70, 72, Kupiecka, Łazienna, Łąkowa, Olszowa, Wiśniowa, Piaskowa, Polna, Projektowana, Przejazdowa, Rzemieślnicza, Rolna, Spożywcza, Stanisława Staszica, Supraślska, Wielobranżowa, Wojtachowska, Grzegorza Wołowicza, Żurawia, Żwirowa." Obecną uchwałą dodano nowopowstałe budynki mieszkalne przy ul. Kościelnej tj. 61, 63 i 66.
Dotychczasowy zapis części dotyczącej okręgu nr 3 (kolumna 2) brzmiał: "Wasilków ulice: Błękitna, Czysta, Jurowiecka, Kamienna, Nadawki, Nadrzeczna, Ogrodowa, Piasta, Emilii Plater, Produkcyjna, Przemysłowa, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Stawowa, Towarowa, Zakładowa, Zielona". Niniejszą uchwałą sprostowano błędną nazwę ulicy - było: "Towarowa" wprowadzono: "Torfowa". Ponadto do powyższego okręgu dodano ulicę Leśną. Dotychczasowy zapis części dotyczącej okręgu nr 4 (kolumna 2) brzmiał: "Wieś Studzianki: ulice: Białostocka, Dworna, Gajna, Krótka, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, 3-go Maja, Nowa, Plażowa, Podleśna, Polonijna, Sokólska, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Zielona.
Wsie: Dąbrówki, Horodnianka, Nowodworce, Ożynnik, Zapieczki."
Niniejszą uchwałą dodano ulice należące do miejscowości Nowodworce: 3-go Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdkowa, Krynicka, Krzywe Góry, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Niemeńska, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna, oraz do miejscowości Studzianki: Akacjową, Modrzewiową, Stawową i Zaciszną. Ponadto usystematyzowano podział miejscowości należących do tego okręgu na wsie i kolonie.

Dotychczasowy zapis części dotyczącej okręgu nr 5 (kolumna 2) brzmiał: "Wieś Jurowce: ulice: Augustowska, Białostocka, Dobra, Krótka, Leśna, Polna, Północna, Przyleśna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiejska, Wjazd,Zagórna.
Wsie: Burczak, Katrynka, Mostek, Osowicze, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie,Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Kol. Zaścianki".
Niniejszą uchwałą dodano ulice należące do miejscowości Jurowce: Bukową, Dębową, Górną, Jana Pawła II, Lipową i Wiązową oraz, tak jak w przypadku okręgu nr 4, usystematyzowano podział miejscowości na wsie i kolonie.

Dotychczasowy zapis części dotyczącej okręgu nr 6 (kolumna 2) brzmiał: "Wasilków ulice: Akacjowa, Borsucza, Brzozowa, Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Romana Dmowskiego, Jałowcowa, Marii Konopnickiej, Kościelna od Nr 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D,65E, 67,69, 71, Krucza, Orla, Krzywa, Lipowa, Lisia, 11-go Listopada, Modrzewiowa, Ignacego Paderewskiego, Panerka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podleśna, Prosta, Bolesława Prusa, Ks. Wacława Rabczyńskiego, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza- Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Ukośna, Wiewiórcza, Zajęcza, Stefana Żeromskiego."
Obecną uchwałą do granic okręgu nr 6 dodano ulice: Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Jaworową, Kasztanową, Magnoliową, Wierzbową, Leszczynową, Jesionową, Orzechową.

Granice powyższych okręgów nie uległy zmianie, jedynie dodano nowe ulice - powstałe po roku 2002, zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej zawartymi w piśmie ZPOW-703-1/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. które mówią o tym, iż uszczegółowienie opisu granic musi być dokonane przez radę, w drodze uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »