Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/10 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.002.110 zł, wykonanie 17.920.695,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.318.973 zł, wykonanie 19.339.271,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) część opisowa sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:
- Radzie Miejskiej w Szczuczynie,
- RIO w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Szczuczyna

Waldemar Szczesny
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczuczyn za 2009 rok
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009 roku
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe