Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/153/10 Rady Gminy Czyże

z dnia 9 sierpnia 2010r.

zmieniająca w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) W § 1 Uchwały nr 60/98/98 Zarządu Gminy Czyże z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w okręgu Nr 6 dodaje się miejscowość Podwieżanka.

2) Wykaz granic okręgów wyborczych stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Walentyna Jakimiuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/153/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

WYKAZ GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Czyże, Leniewo

627

3

2.

Łuszcze, Podrzeczany, Rakowicze

232

1

3.

Osówka, Szostakowo

206

1

4.

Hukowicze, Leszczyny, Sapowo

162

1

5.

Klejniki I i II

616

3

6.

Kamień, Lady, Maksymowszczyzna, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka

242

1

7.

Kojły

213

1

8.

Kuraszewo

428

2

9.

Morze

244

1

10.

Zbucz

217

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe