reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215 , art..222, art.235, art. 236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 ). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 645 847 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 789 888 zł,

- majątkowe w wysokości 1 855 959 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 383 626 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 612 726 zł,

- majątkowe w wysokości 770 900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1)ogólną w wysokości 40 000 zł,

2)celową w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie - 30 000 zł,

§ 4. .

1)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. ( 3.a. - zadania inwestycyjne w 2011 roku ).

2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 262 221 zł, z przeznaczeniem na:

1)planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek kwocie - 342 780 zł,

2)planowaną spłatę rat pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 919 441 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 282 221 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 900 000 zł, W tym:

- - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 000 000 zł,

§ 8. .

1)Ustala się dochody w kwocie 66 800 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł , na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2)Ustala się wydatki w kwocie 4 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3)Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały

2).

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu

4)dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych , polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6)przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3a.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

załącznik nr 5 do uchwały

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

załącznik nr 6 do uchwały

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama