Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 817 694 zł, z tego : - bieżące w wysokości 8 555 514 zł, - majątkowe w wysokości 5 262 180 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 456 706 zł, z tego : - bieżące w wysokości 7 637 309 zł, - majątkowe w wysokości 6 819 397 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 19 360 zł, 2) celową w wysokości - 20 640 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Brak treści

1) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Brak treści

1. Deficyt budżetu w wysokości 639 012 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 311 012 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 328 000 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 828 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 188 988 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 181 609 zł w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez zakład budżetowy - w kwocie 1 581 609 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 311 012 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 188 988 zł.

§ 8. Brak treści

1. Ustala się dochody w kwocie 33 075 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 675 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200 zł na realizacje zadań związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł i wydatki w kwocie 12 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 228 154 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bachanowo kwotę 6 633 zł

2. sołectwa Błaskowizna kwotę 7 591 zł

3. sołectwa Czajewszczyzna kwotę 5 454 zł

4. sołectwa Czerwone Bagno kwotę 5 380 zł

5. sołectwa Gulbieniszki kwotę 7 690 zł

6. sołectwa Hultajewo kwotę 6 609 zł

7. sołectwa Jeleniewo kwotę 20 800 zł

8. sołectwa Kazimierówka kwotę 7 788 zł

9. sołectwa Krzemianka kwotę 6 805 zł

10. sołectwa Leszczewo kwotę 7 665 zł

11. sołectwa Łopuchowo kwotę 5 896 zł

12. sołectwa Malesowizna kwotę 7 247 zł

13. sołectwa Okrągłe kwotę 6 977zł

14. sołectwa Podwysokie Jeleniewskie kwotę 6 658zł

15. sołectwa Prudziszki kwotę 10 400 zł

16. sołectwa Rutka kwotę 5 921 zł

17. sołectwa Rychtyn kwotę 5 724 zł

18. sołectwa Sidorówka kwotę 7 174 zł

19. sołectwa Sidory kwotę 6 756 zł

20. sołectwa Sidory Zapolne kwotę 5 159 zł

21. sołectwa Suchodoły kwotę 6 360 zł

22. sołectwa Sumowo kwotę 6 265 zł

23. sołectwa Szeszupka kwotę 5 331 zł

24. sołectwa Szurpiły kwotę 8 893 zł

25. sołectwa Ścibowo kwotę 6 191 zł

26. sołectwa Udryn kwotę 6 977zł

27. sołectwa Udziejek kwotę 7 690 zł

28. sołectwa Wodziłki kwotę 6 142 zł

29. sołectwa Wołownia kwotę 10 220 zł

30. sołectwa Zarzecze Jeleniewskie kwotę 6 093 zł

31. sołectwa Żywa Woda kwotę 7 665 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11. Brak treści

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3 440 268 zł, koszty - 3 441 415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 181 609zł w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 581 609zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 311 012zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 188 988zł

2. Brak treści

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 581 609 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IV/12/2011
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

UCHWAŁA NR IV 12 2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe