Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Kleszczel

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r, Nr 48, poz.327, Nr 1238, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1420, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 76.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 76.000 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 75.772 zł,

2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 228 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:

1) Zwiększyć plan wydatkow zadań własnych o kwotę 94.779 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 279 zł,

b) Dz.900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 300 zł,

c) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 4.000 zł,

d) Dz 900 rozdz. 90095 .§ 4430 o kwotę 200 zł.

e) Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 90.000 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 94.779 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 279 zł,

b) Dz. 900 rozdz. 90005 § 4430 o kwotę 2.000 zł,

c) Dz.900 rozdz. 90005 § 6060 o kwotę 90.000 zł.

d) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 2.500 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 9.466.436 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.456.644 zł , w tym:

- dochody zadań własnych 5.539.654 zł,

- dochody zadań zleconych 916.990 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł,

2) wydatki budżetowe w wysokości11.306.277 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.329.900 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.412.910 zł,

- wydatki zadań zleconych 916.990 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.976.377 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 30 września 2011 r.

Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie.

1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań zleconych dokonano na podstawie otrzymanego pisma Nr FB.II.3111.271.2011 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano zmian na następujące zadania:

a) w Dz. 750 zwiększono wydatki na zakup okularów korekcyjnych,

b) w Dz. 900 zwiększono plan wydatków na zakup worków , wywóz nieczystości , opłatę składki OC za pojazd oraz wprowadzono prawidłowy rozdział na zakup ciągnika.

3) Zmniejszenia planu wydatków dokonano w oparciu o brak wykonania planowanych kwot po stronie wydatków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe