reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Piątnica

z dnia 27 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) budynki i grunty lub ich części:

a) zajęte na potrzeby prowadzenia przez komunalne instytucje kultury statutowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,

b) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) stanowiące własność Gminy, zajęte w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie obsługi szkół i kultury fizycznej przez gminne jednostki organizacyjne,

d) służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej,

e) zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) budynki mieszkalne i pozostałe budynki parafialne;

3) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), służące jako drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych i nieruchomości, będących w posiadaniu osób fizycznych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie obejmują budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 191/XXXIII/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 234, poz. 2846).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Jacek Bieńczyk

1) Niniejsz ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarow między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktow w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama