Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 24 778 700 zł , z tego:

a) dochody bieżące 23 095 184 zł

b) dochody majątkowe 1 683 516 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

(plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych określa się załącznikiem 1a)

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 23 942 700 zł ,

a) wydatki bieżące 20 064 796 zł

b) wydatki majątkowe 3 877 904 zł

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 110 000 zł

2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Złącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości 836 000 zł jest przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala sięłączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 836 000 zł, zgodnie z Złącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł

§ 7. 1. Ustala siędochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 500 000 zł i wydatki w kwocie 500 000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

5. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł i wydatki w kwocie 90 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2 057 000 zł, koszty - 2 420 400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok
w złotych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2013 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2013-2016

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określnych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe