Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały NR XIV/87/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 301, poz. 3798), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 577).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XVI/103/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 577), które stanowią:

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/11
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 , Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2012 r. poz.83) uchwala się co następuje:

§ 1. Uprawnionym do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1) [1]) osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe;

2) osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych tworzących wspólnotę mieszkaniową, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

3) [2]) osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej wyłącznie na cele mieszkaniowe;
udziela się, na ich wniosek, bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w wysokości 70%.

§ 2. [3]) W przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1, wykorzystywanych w części na cele mieszkaniowe i inne jak mieszkaniowe bonifikaty nie udziela się.

§ 3. [4]) Warunkiem udzielenia bonifikaty jest złożenie przez użytkownika wieczystego oświadczenia o sposobie zabudowy nieruchomości i sposobie aktualnego wykorzystania budynku lub lokalu.

§ 4. Bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty:

1) zobowiąże się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

2) poniesie koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVI/103/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wysokości stawki procentowej tej bonifikaty i warunków jej udzielania, który wszedł w życie z dniem 22 lutego 2012r.

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe