Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/333/13 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182,) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/161/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce(Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 81 poz.1233, zm. z 2005r. Nr 202 poz.2282 z 2008r Nr 234, poz.2405, z 2009r. Nr 143 poz.1556 z 2011r. Nr 154 poz.1752 oraz Uchwała XLIII/315/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/333/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zwany dalej " Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz 594)

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. , poz. 182 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

8) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180. poz. 1493 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz 1356 z późn. zm.)

11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn.zm.),

14) ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw ( Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.),

15) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

16) Statutu Gminy Sokółka, uchwalonego uchwałą Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 21, poz. 538 zm. 2004r. Nr 14 poz 292, Nr 188 poz 2499, z 2005r. Nr 261 poz 2993, 2010r. Nr 236 poz 2875 )

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Sokółka realizującą zadania pomocy społecznej.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Sokółka podległą Radzie Miejskiej w Sokółce nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Sokółka

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Sokółce, przy ul. Wojska Polskiego 7

§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

§ 5. 1. Ośrodek prowadzi całokształt spraw w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

2. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości.

3. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

4. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) analizowaniu i ocenie zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie świadczenia z pomocy społecznej,

2) pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

3) inicjowaniu działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych,

4) prowadzeniu pracy socjalnej w zakresie udzielania pomocy osobom i rodzinom,

5) organizowaniu działalności w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych,

6) współpracy z organizacjami społecznymi: Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi,

7) prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce,

8) realizowaniu zadań zleconych Gminie,

9) realizowaniu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym,

10) realizowaniu zadań własnych:

a) przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych,

b) przyznawaniu i wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

c) prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

d) podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzeniu i realizacji programów osłonowych, tj. m.in. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w ramach Programów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w szczególności poprzez przyznawanie prawa do :

1) zasiłku rodzinnego i dodatku do tego zasiłku,

2) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

3) świadczeń opiekuńczych.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez:

1) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych,

2) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów zwanych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego zadań należy:

1) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracy socjalnej dla ofiar przemocy,

2) prowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy ofiarą a sprawcą,

3) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i innych zadań wynikających z ustawy.

§ 9. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Sokółki.

2. Wojewoda Podlaski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sokółki.

4. Dyrektor nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Burmistrzem Sokółki oraz Wojewodą Podlaskim.

§ 11. 1. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Sokółki.

2. Obowiązki Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności pełnią:

1) w zakresie zadań z pomocy społecznej - Starszy administrator Wydziału Pracowników Socjalnych

2) w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Starszy administrator Wydziału Świadczeń Rodzinnych

3) w zakresie księgowym - Główny księgowy

4) w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy - Starszy administrator Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 12. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Sokółka.

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka i wykaz etatów zatwierdza Burmistrz Sokółki na wniosek Dyrektora.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka w drodze regulaminu organizacyjnego

§ 14. 1. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, zawiera z nimi umowy o pracę.

2. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.

3. W Ośrodku wyodrębnia się następujące wydziały oraz stanowiska pracy:

1) Dyrektor Ośrodka,

2) Wydział Pracowników Socjalnych:

a. Starszy administrator

b. Pracownicy socjalni

c. Starsi pracownicy socjalni,

d. Specjaliści pracy socjalnej,

3) Wydział Opieki nad Chorym w Domu:

a. Pielęgniarka

b. Starszy opiekun

4) Środowiskowy Domu Samopomocy w Sokółce:

a. Starszy administrator

b. Starsi opiekunowie

c. Instruktorzy terapii zajęciowej

d. Lekarz

5) Wydział Świadczeń Rodzinnych:

a. Starszy administrator

b. Inspektorzy

6) Wydział Finansowy:

a. Główny księgowy

b. Starszy księgowy

c. Starszy referent

7) Wydział Strategii i Realizacji Projektów:

a. Koordynator

b. Pracownicy socjalni

c. Pracownik do spraw obsługi finansowej projektu

8) Informatyk

9) Sprzątaczka

4. Szczegółowy podział zadań określają zakresy czynności prac sporządzone przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 15. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) składanie organom Gminy sprawozdań i wniosków z pracy Ośrodka i zakresu potrzeb pomocy społecznej,

3) kierowanie podległymi pracownikami,

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

5) przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej oraz zakresu świadczeń rodzinnych,

6) planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, i realizację świadczeń rodzinnych,

7) ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań,

8) podejmowanie na podstawie upoważnienia Burmistrza Sokółki decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,

9) przedstawienie Burmistrzowi Sokółki informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie miasta i gminy potrzeb pomocy społecznej,

10) kierowanie działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy,

11) współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie lokalnego środowiska do działań na rzecz pomocy społecznej.

§ 16. Do zadań pracownika socjalnego należy:

1) praca socjalna,

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

7) współpraca i współdziałanie i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych , łagodzenia skutków ubóstwa,

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

9) współuczestniczenia w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

§ 17. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce przeznaczony jest dla:

1) dla osób przewlekle psychicznie chorych,

2) dla osób upośledzonych umysłowo,

2. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej oraz pomoc w życiu, w środowisku rodzinnym i społecznym.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce świadczy usługi określone w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U.Nr 238 poz 1586).

§ 18. 1. Dom jest czynny co najmniej 8 godzin dziennie.

2. Godziny działalności Domu określa Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce na wniosek Starszego administratora Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce

§ 19. Szczegółowe zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin opracowany przez Dyrektora Ośrodka.

§ 20. 1. Propozycje zmian do Statutu Radzie Miejskiej w Sokółce przedkłada Burmistrz Sokółki.

2. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sokółce.

3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw, przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz inne obowiązujące akty prawne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe