Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/209/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie statutu sołectwa Laskowszczyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy uchwala

Statut Sołectwa Laskowszczyzna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Mieszkańcy sołectwa stanowią jego wspólnotę lokalną.

§ 2. Sołectwo Laskowszczyzna zwane dalej "Sołectwem" stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Siemiatycze dla wykonywania jej zadań.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594);

2. uchwały Nr XXII/122/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Statutu Gminy Siemiatycze (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2010r. Nr 17, poz.339),

3. niniejszego statutu.

§ 5. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Laskowszczyzna.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania.

§ 6. Organami sołectwa są:

1. zebranie wiejskie,

2. sołtys, którego wspomaga rada sołecka.

§ 7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyborów.

§ 8. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 9. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

§ 10. 1. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa nie zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów, a w szczególności:

1) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla zaspakajania miejscowych potrzeb w zakresie

a) socjalnobytowych, zdrowotnych,

b) kulturalnych, sportu, rekreacji i wypoczynku,

c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

d) ochrony środowiska,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym,

4) opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa lub innych sprawach w jakich o taką opinię wystąpi rada gminy,

5) występowanie do rady gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

6) współpraca z radnymi , którzy kandydowali z okręgu w skład którego wchodzi sołectwo,

7) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,

2. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

3. Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu, w tym:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

2) zapewnia utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym.

4. Rada Gminy określa wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku do dyspozycji sołectwa.

§ 11. Zadania sołectwa realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał przez zebranie wiejskie w sprawach należących do zakresu działania sołectwa,

2) wyrażanie opinii i występowanie z wioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

3) współuczestnictwo w organizowaniu przez organy gminy konsultacji, spotkań z mieszkańcami.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 12. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków,

2) opiniowanie spraw istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

3) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał rady gminy,

4) wnioskowanie do rady gminy o ujęcie zadań do planu społecznogospodarczego w zakresie dotyczącym sołectwa,

2. Uchwały opinie, wnioski zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w ciągu 7 dni.

3. Wójt Gminy jest zobowiązany ustosunkować się do podejmowanych przez zebranie wiejskie uchwał, wniosków w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie.

§ 13. Zebranie wiejskie wybiera, odwołuje sołtysa i radę sołecką, a także co najmniej raz w roku dokonuje oceny ich działalności.

§ 14. W zebraniu wiejskim biorą udział mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/10 mieszkańcow uprawnionych do udziału w zebraniu,

2) Wójta Gminy;

3) Rady Gminy;

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje sołtys do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w sołectwie, na co najmniej 2 dni przed zebraniem.

3. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek zebrania.

4. Projekt porządku obrad powinien być uzgodniony z radą sołecką.

§ 16. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostało zwołane zgodnie z § 14 niniejszego statutu bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 17. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys.

2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 18. Uchwały na zebraniu zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżniem § 24 ust.1 i § 28 .

§ 19. 1. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę i miejsce odbycia zebrania,

2) liczbę mieszkanców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,

3) określenie przewodniczącego zebrania,

4) nazwiska zaproszonych na zebranie osób z podaniem funkcji przez nich pełnionych,

5) zatwierdzony porządek obrad,

6) sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7) przyjęte na zebraniu uchwały, opinie i inne dezyderaty,

8) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego i protokólanta.

2. Protokół z odbytego zebrania powinien być dostarczony Wójtowi Gminy w terminie 7 dni.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 20. 1. Do kompetencji i obowiązków sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa w sprawach publicznych,

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

3) pełnienie fukncji gospodarza sołectwa załatwiającego jego codzinne sprawy,

4) przekazywanie Wójtowi Gminy, uchwał, opinii i wniosków zebrania wiejskiego,

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa, jego mieszkańców i podejmowanie interwencji w tym zakresie,

6) zwoływanie posiedzeń zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,

7) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed zebraniem wiejskim,

8) udział w sesjach Rady Gminy,

9) uczestnictwo w naradach zwoływanych przez Wójta Gminy.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka składa się z 3 członków i sołtysa jako przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają sie w miarę potrzeb.

§ 22. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) współudział w przygotowaniu zebrań wiejskich ui sporządzaniu projektów uchwał, opinii i wniosków,

2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i kontrola ich wykonania,

3) inicjowanie prac społecznie użytecznych na terenie sołectwa,

4) organizowanie imprez kulturalnych, sportoworekracyjnych lub innych aktywizujących społeczność sołectwa.

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 23. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy.

2. Wybory przeprowadzane są w ciągu 3 miesięcy od upływu kadencji.

§ 24. 1. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Dla zachowania ważności wyborów niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust.2 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu tego samego dnia, po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania.

§ 25. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania, która wybiera wśród siebie przewodniczącego komisji.

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania,

4) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów,

5) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu wiejskim i posiadający prawo wyborcze.

6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokółu lub pisemnie w razie swojej nieobecności.

7. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i je przeprowadza.

8. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, ktore winne być ostemplowane pieczęcią organu zarządzającego wybory.

9. Za wybranych na sołtysa i członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

10. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

11. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się nowe wybory łącznie ze zgłoszeniem nowych kandydatów.

§ 26. Dokumentację z przeprowadzonych wyborów sołtysa i rady sołeckiej Komisja przekazuje się przewodniczącemu zebrania.

§ 27. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przez zebraniem wiejskim mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścicli się czynu dykwalifikujacego w opinii środowiska, utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Wójt Gminy.

3. Wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winien być rozpatrzony na nastepnym zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy w terminie do 1 miesiąca.

§ 28. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

§ 29. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej, Wójt Gminy w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej zarządza ponowne wybory.

2. Wybory odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie informując o tym Wójta Gminy.

4. Wybory uzupełniające zarządza się również w przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

2) utraty praw wyborczych,

3) śmierci,

§ 30. 1. Każdy mieszkaniec sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu

2. Protest rozpatruje Wójt Gminy w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuczeniu protestu lub unieważenieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Wójt Gminy zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważenienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

Rozdział 6.
Nadzór nad organami sołectwa.

§ 31. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad sołectwem są: Rada Gminy i Wójt Gminy.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa.

§ 32. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady Gminy.

3. Mienie komunalne położone na terenie sołectwa udostępnia się mieszkańcom oraz organom sołectwa na ich działalność statutową bezpłatnie.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 33. Zmiany w niniejszym statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe