Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 3/2013 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez Miasto Brańsk

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - Pana Eugeniusza Berezowca, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bielsk Podlaski - Pana Janusza Panasiuka zwanym w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Miastem Brańsk, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Brańsk Pana Czesława Sokołowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Brańsk - Pani Joanny Witkowskiej zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr 20/126/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bielsk Podlaski zadań publicznych powierzonych przez zainteresowane gminy, oraz zgodnie z uchwałą Nr XIV/99/12 w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie o przekazaniu Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski niektórych zadań oświatowych Gminy Miejskiej Brańsk Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką 1 dziecka w wieku przedszkolnym posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, którego rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Miasta Brańsk.

2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do dnia 10 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaski. Realizacja zadań określonych w § 1 wymaga przedłożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać dotację do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, nr konta 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002.

2. Wysokość dotacji na 1 dziecko ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym roku szkolnym i bieżące wydatki ponoszone w przedszkolach na terenie Miasta Bielsk Podlaski i w dniu zawarcia porozumienia wynosi 598,90 zł. Wysokość dotacji na 1 dziecko podlega przeliczeniu w trakcie roku budżetowego.

3. Miasto Bielsk Podlaski przekaże Miastu Brańsk kalkulację wyliczonej kwotowej stawki dotacji.

§ 4. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji za dany rok kalendarzowy nastąpi do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja była udzielana.

2. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Wykonanie postanowienia w § 7 powierza się Przejmującemu.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Miasto Bielsk Podlaski, a dwa Miasto Brańsk.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec

Burmistrz Miasta Brańsk


Czesław Sokołowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe