Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę ustaloną wg kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w stosunku kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w %

Wysokość opłaty w % ustalona od wartości godziny usług dla :

osób samotnych oraz osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101%- 150%

22

44

151% -200%

44

64

201%- 250%

64

96

251% i powyżej

100

100

3. Od wejścia w życie uchwały ustala się cenę jednej godziny w wysokości 0,6% kosztu godziny brutto opiekunki zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Opłata za usługi wnoszona jest co miesiąc i stanowi iloczyn ceny pełnej godziny usług, wysokości opłaty w % ustalonej zgodnie z określonymi regulacjami oraz liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usług przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak lub gotówką do kasy Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.

6. Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe