Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/147/14 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się plan wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 19.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 16.303.824 zł, w tym:

a) bieżące - 15.475.076 zł.

b) majątkowe - 828.748 zł.

2) plan wydatków wynosi 16.016.054 zł, w tym:

a) bieżące - 14.721.189 zł.

b) majątkowe - 1.294.865 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przywodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/147/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/147/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe