Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 179.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 29.172.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 8 408 898 zł.

a) dochody bieżące - 4 868 724 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 649 956 zł

b) dochody majątkowe - 3 540 174

2. Wydatki budżetowe ogółem: 9 539 733 zł.

a) wydatki bieżące - 4 844 656 w tym wydatki na zadania zlecone: 649 956 zł

b) wydatki majątkowe - 4 695 077

3. Dochody w wysokości 88 000 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 1 218 835 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 188 101 oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 734 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


Leon Małaszewski


Załącznik do Zarządzenia Nr 179.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe