Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 256/14 Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r poz. 379, poz. 911) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 27 354 888 w tym:

- dochody bieżące : 15 149 661

- dochody majątkowe: 12 205 227

2) wydatki ogółem : 28 197 827 w tym:

- bieżące : 13 044 078

- majątkowe: 15 153 749

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014r.

Rodzaj własne:

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

65 000

0

65 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

65 000

0

65 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

-2 000

28 000

4300

Zakup usług pozostałych

35 000

2 000

37 000

852

Pomoc społeczna

998 669

0

998 669

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

68 056

0

68 056

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 220

-4 000

41 220

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 400

4 000

6 400

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

938 026

0

938 026

92195

Pozostała działalność

120 471

0

120 471

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

1 512

1 512

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

168

168

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

31 780

-1 512

30 268

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

3 531

-168

3 363

4309

Zakup usług pozostałych

6 527

-180

6 347

4439

Różne opłaty i składki

0

180

180

Razem własne:

27 050 224

0

27 050 224

Razem zlecone:

1 147 603

0

1 147 603

Ogółem:

28 197 827

0

28 197 827

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe