| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/464/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 16 października 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2015r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/464/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16 października 2014 r.

Gminny program osłonowy
w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2015 r.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

§ 1. Gminny Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2015 r. będzie realizowany na terenie Gminy Supraśl.

CEL PROGRAMU

§ 2. Celem programu jest pomoc finansowa skierowana do mieszkańców Gminy Supraśl - dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.

UZASADNIENIE PROGRAMU

§ 3. Gmina Supraśl na dzień 17.09.2014 r. liczyła 14.361 mieszkańców. Z tego mężczyzn do 65 roku życia - 6.341; kobiet do 60 roku życia - 6.032. Natomiast mężczyzn powyżej 65 roku życia było - 620; kobiet - było 1.368.

W ewidencji osób korzystających z rożnych form pomocy w tut. Ośrodku na dzień 31.12.2013r. figurowało 272 osoby niepełnosprawne i długotrwale lub ciężko chore. W 2013r. 45 osób korzystających w tut. Ośrodku z pomocy w formie zasiłków celowych otrzymało wsparcie na leki i leczenie, wypłacono na ten cel kwotę 7.450,00 zł. Były to osoby których dochód nie przekraczał kryterium ustawowego z pomocy społecznej. Pomoc przyznawana była po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Analizując potrzeby w zakresie pomocy społecznej ustalono, że mieszkańcy w wieku emerytalnym posiadający emerytury lub renty mają utrudniony dostęp do świadczeń z pomocy społecznej. Mimo niskich świadczeń otrzymywanych z ZUS-u lub KRUS-u przekraczają podstawowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej określone w art.8 ust.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (542,00 zł. netto - dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie) - uprawniające do bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny gdzie zamieszkują osoby długotrwale lub ciężko chore lub niepełnosprawne z posiadanych dochodów własnych w większości nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb bytowych, a w szczególności wydatków związanych z zakupem leków zleconych przez lekarza. Systematyczne przyjmowanie leków jest konieczne ze względu na ich stan zdrowia i wiek.

Widząc potrzebę niesienia pomocy ludziom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w 2011r. po raz pierwszy uruchomiono osłonowy program w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl. W latach następnych nastąpiła jego dalsza realizacja.

Kryterium dochodowe osób i rodzin uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach programu w 2013r. było podwyższone do 250 % kryterium dochodowego z pomocy społecznej określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (542,00 zł. netto - dla osoby samotnie gospodarującej x 250% = 1355,00 zł. oraz 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie x 250 % = 1140,00 zł.).

W 2013 r. przyjęto i rozpatrzono 474 wnioski. Wydano 466 decyzji przyznających świadczenia i wydatkowano z zadań własnych kwotę 33.713 zł (średnia wartość 1 świadczenia wyniosła: 72,35 zł). Pomocą objęto 106 osób w tym 60 osoby niepełnosprawne i 46 osób chorych przewlekle. W 2013r. 82 osoby ze 106 korzystających z tej formy pomocy posiadało dochód przekraczający kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej.

W okresie styczeń - sierpień 2014r. przyjęto i rozpatrzono 466 wniosków. Wydano 418 decyzji przyznających świadczenia i wydatkowano z zadań własnych kwotę 28.880,00 zł (średnia wartość 1 świadczenia wyniosła: 69,09 zł). Pomocą objęto 115 osób w tym 65 osób niepełnosprawnych i 50 osób chorych przewlekle. W 2014r. 97 osób ze 115 korzystających z tej formy pomocy posiadało dochód przekraczający kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Analiza dokumentacji tej grupy świadczeniobiorców wskazuje na systematyczne wydatki lekowe, zasadna jest więc kontynuacja tej formy wsparcia dla osób długotrwale lub ciężko chorych i niepełnosprawnych. Zainteresowanie osłonowym programem w zakresie zmniejszenia wydatków na leki recepturowe wzrasta w związku z podwyższonymi kryteriami do pomocy społecznej. O zainteresowaniu programem świadczy rosnąca ilość składanych wniosków oraz osób dowiadujących się o warunki przyznania tej pomocy.

Świadczeniobiorcy doceniają możliwość korzystania z pomocy w ramach programu lekowego, dzięki czemu własne środki finansowe mogą wykorzystać na zaspokojenie swoich elementarnych potrzeb bytowych. Środki z zadań własnych gminy przeznaczone na w/w program wydatkowane są na częściowy zwrot kosztów wykupionych już leków, w związku z powyższym nie ma obaw wykorzystania otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie na 2014 r. na realizację programu lekowego zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 36.000,00 zł. Do sierpnia 2014r. wydatkowano kwotę 28.880,00 zł. Analizując wzrost świadczeniobiorców i ich potrzeby zasadne będzie zwiększenie środków na ten cel. Przewiduje się, że do końca 2014r. potrzeby wzrosną do kwoty 51.000,00 zł.

Opierając się na faktycznych wydatkach na program lekowy poniesionych do sierpnia 2014r., szacunkowe potrzeby na realizację programu w 2015 r. wynoszą:

- w okresie styczeń - sierpień 2014r. średnia miesięczna kwota wydatkowana na zasiłki w ramach osłonowego programu wynosi: 3.610,00zł.

- w lipcu i sierpniu 2014r. odnotowano wzrost kwot miesięcznych wydatkowanych na zasiłki w ramach osłonowego programu; średnia miesięczna kwota wyniosła: 4.596,00 zł.

W związku z rosnącą liczbą świadczeniobiorców oraz kwot miesięcznych wydatkowanych w ramach programu zasadne jest zapotrzebowanie miesięczne na kwotę ok 4.300,00 zł. (4.300,00 zł x 12 miesięcy = 51.600,00 zł.)

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 4. Tworzy się program pomocy finansowej skierowany do mieszkańców gminy Supraśl - dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza - zwanych w dalszej części programu osobami uprawnionymi.

§ 5. Ilekroć w programie jest mowa o lekach należy przez to rozumieć leki zlecone przez lekarza na podstawie recepty. Zwrot kosztów nie obejmuje m.in.: pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi, środków higienicznych i opatrunkowych.

§ 6. Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest udzielana ze środków własnych gminy w ramach zadań własnych gminy na podstawie art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2013r. poz.182 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą.

§ 7. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki następuje w drodze decyzji wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza Supraśla na podstawie art.110 ust.8 ustawy.

§ 8. Pomoc finansowa przysługuje, gdy:

1) dochód własny osoby samotnie gospodarującej która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe nie przekracza 250% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. 250% od kwoty 542,00zł. = 1355,00 zł. netto miesięcznie);

2) dochód własny na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. 250% od kwoty 456,00zł. = 1140,00 zł. na osobę w rodzinie).

§ 9. Kwotę przyznanej pomocy zaokrągla się do pełnych złotych w dół.

§ 10. Przyznana pomoc finansowa nie może przekroczyć 50% wydatków na leki zakupione na podstawie recept i nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynikającego z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. nie więcej niż 456,00zł. miesięcznie dla każdej osoby uprawnionej).

§ 11. Nie przyznaje się pomocy finansowej na zakup leków zleconych przez lekarza, jeżeli kwota pomocy byłaby niższa od kwoty 10,00 zł.

§ 12. Pomoc finansowa na zmniejszenie wydatków na leki jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr1 do programu.

§ 13. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie - dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ustalenie i udokumentowanie dochodów następuje zgodnie z przepisami art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2013r. poz.182 z późn. zm.);

2) w przypadku osób niepełnosprawnych - ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o I , II lub III grupie inwalidztwa, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do pracy i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne orzeczenie raz złożone przy pierwszym wniosku będzie honorowane także przy składaniu kolejnych wniosków aż do upływu okresu jego ważności, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015r.;

3) w przypadku osób przewlekle chorych - zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty potwierdzające przewlekłą lub długotrwałą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględniane przez okres 3 miesięcy od daty jego wystawienia), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 r.;

4) oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej tylko leki wydane na podstawie recepty. Faktura winna zawierać dane osoby na rzecz której nastąpiła realizacja recepty (imię, nazwisko, adres), nazwę sprzedanego leku, jego cenę oraz kwotę ogółem do zapłaty. W przypadku sprzedaży zamiennika za lek zlecony przez lekarza, dostarczona faktura powinna zawierać opis farmaceuty potwierdzający, iż lek sprzedany pacjentowi jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty;

5) kserokopię recepty wystawionej na imię i nazwisko osoby uprawnionej, obejmującej leki wymienione w fakturze.

§ 14. Wniosek składa się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który udokumentowano fakturami wydatki na leki recepturowe. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku może nastąpić na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.).

§ 15. Naliczenie pomocy finansowej następuje za okres miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

§ 16. W uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu pomocy finansowej może być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

§ 17. Pomoc powyższa nie przysługuje jeżeli osobie uprawnionej w miesiącu złożenia wniosku lub w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przyznano zasiłek celowy lub specjalny celowy na zakup leków na podstawie art. 39 lub art.41 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2013r. poz.182 z późn. zm. ).

§ 18. Pomoc na zmniejszenie wydatków na leki nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej oraz pensjonatów, osobom przebywającym w szpitalu, zakładzie karnym, areszcie śledczym i innych instytucjach i placówkach zapewniających leczenie i całodobową opiekę.

§ 19. W sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej, nie uregulowanych w programie, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 20. Program będzie realizowany w 2015 roku.

REALIZATOR PROGRAMU

§ 21. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu.

EWALUACJA I OCENA PROGRAMU

§ 22. Ocena realizacji programu będzie dokonywana po upływie każdego kwartału, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego. Pierwsze sprawozdanie zostanie sporządzone do 25 kwietnia 2015 r.

§ 23. Koordynatorem programu jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »