reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.184.2014.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 17 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLV/529/14 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLV/529/14 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającej uchwalę
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 6 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr XLV/529/14 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, która w dniu 18 listopada 2014 r. wpłynęła do tut. organu nadzoru
i z urzędu poddana została kontroli legalności.

Dokonana analiza przedmiotowej uchwały, wykazała, iż jej zapisy w sposób istotny naruszają obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), w związku z czym w dniu 2 grudnia 2014 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Wskazać na wstępie należy, iż podstawą prawną do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu podmiotu leczniczego jest art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,zgodnie z którym ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut, który nadaje podmiot tworzący. Podmiotem tworzącym Samodzielny Publicznemu Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, a zatem organem uprawnionym do nadania statutu jak też jego zmiany, jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. Sejmik Województwa Podlaskiego.

Zakres zagadnień, które powinien regulować statut podmiotu leczniczego zakreślony został w art. 42
(z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy o działalności leczniczej. Ustęp 2 cyt. artykułu 42 stanowi,
iż w statucie podmiotu leczniczego określa się:

1) nazwę podmiotu odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) siedzibę podmiotu,

3) cele i zadania podmiotu,

4) organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji
i okoliczności odwołania członków rady społecznej, o której mowa w art. 48, przed upływem kadencji;

5) formę gospodarki finansowej.

Z przywołanych wyżej uregulowań ustawy o działalności leczniczej wynika, iż w zakresie struktury podmiotu leczniczego statut winien zawierać jedynie listę przedsiębiorstw wchodzących w skład tego podmiotu.

Jednostki i komórki organizacyjne przedsiębiorstw powinny zaś być wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, o czym stanowi przywołany wyżej art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż kwestionowane przez organ nadzoru postanowienia Statutu zostały podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, tj. art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Niezależnie od powyższego, organ nadzoru wskazuje co następuje.

Mocą postanowień § 1 przedmiotowej uchwały, Sejmik Województwa dokonał zmian
w Statucie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Wymienione w przedmiotowej uchwale w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. u tiret pierwsze i drugie, lit. v tiret pierwsze, drugie i trzecie, lit. w tiret pierwsze i drugie komórki organizacyjne w prowadzonej dla Zakładu księdze rejestrowej nr 000000010644 określone są jako komórki organizacyjne a nie - jak to wynika ze Statutu Zakładu - podkomórki.

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325) nie przewidują sytuacji, by w skład struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego wchodziły podkomórki.

Analiza obowiązujących uregulowań dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych (w tym ustawy
o działalności leczniczej i cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia) pozwala na stwierdzenie, iż brak jest przepisu uprawniającego do tworzenia podkomórek w strukturze tych podmiotów.

Wskazać ponadto należy, iż struktura organizacyjna podmiotu leczniczego określona w Statucie winna być nie tylko zgodna z zapisami ww. aktów prawnych, lecz powinna również odzwierciedlać stan faktyczny i być zgodna z prowadzoną księgą rejestrową Zakładu.

Tymczasem z informacji przekazanej w trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego przez Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika natomiast, iż struktura organizacyjna Zakładu określona w zmienionym mocą przedmiotowej uchwały Statucie nie odzwierciedla stanu faktycznego
i nie jest zgodna z prowadzoną księgą rejestrową.

W zapisach § 9 ust. 1 pkt 1 lit. u, v i w przedmiotowej uchwały wskazano, że w skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą komórki organizacyjne pn. Dział diagnostyki obrazowej, Dział diagnostyki laboratoryjnej i Pracownia fizjoterapii i usprawnienia leczniczego, w skład których wchodzą także komórki organizacyjne tj. gabinety i pracownie. Prowadzona dla podmiotu leczniczego księga rejestrowa 000000010644
nie wskazuje by w skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodziły wyżej wyszczególnione komórki organizacyjne.

Ponadto księga rejestrowa podmiotu leczniczego wskazuje, że w skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pod nazwą Szpital wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Szpital. Natomiast w zapisach § 9 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały brak jest wyszczególnienia jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W przedmiotowej uchwale w § 9 ust. 1 pkt 1 brak jest również wyszczególnienia komórki organizacyjnej pod nazwą Pododdział udarowy.

W ocenie organu nadzoru wszystkie stwierdzone uchybienia posiadają znamiona istotnego naruszenia prawa, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XLV/529/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu stanowiącego wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Otrzymuje:

Sejmik Województwa Podlaskiego

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama