Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II.9.2014 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2014 roku polegających na:

1. zmianie planu dochodów budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę 101.246 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1.952.807zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. zmianie planu wydatków budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę 125.424 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 63.196 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.006.565,46zł, (w tym dochody bieżące 16.706.550,46 zł, dochody majątkowe 1.300.015 zł), natomiast plan wydatków ogółem wynosi 22.148.719,46 zł, (w tym wydatki bieżące 16.054.585,46 zł, wydatki majątkowe 6.094.134 zł).

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 4.142.154 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 1.500.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2024, kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.913.789zł oraz wolnymi środkami w kwocie 728.365 zł.

§ 3. "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. "Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2014 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II.9.2014
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe