Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III.10.2014 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r. poz.379 i poz.1072) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Jeleniewo, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/37/03 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr XXIII.136.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz.1873 z dnia 16 kwietnia 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Jeleniewo w rozdziale VII § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14.30 - 15.30. W przypadku, kiedy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, przewodniczący lub wiceprzewodniczący przyjmuje w najbliższym dniu roboczym w tym samym czasie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe