reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5.31.2015 Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 16 poz. 250).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik do Uchwały Nr 5.31.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Czyże, do której należy realizacja zadań gminy w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Czyże.

Siedziba Ośrodka mieści się w Czyżach.

Adresem Ośrodka jest: 17-207 Czyże 98.

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

17-207 CZYŻE 98

woj. podlaskie

tel./fax 85/681 89 94

§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Ośrodka określa odrębny regulamin organizacyjny zwany Regulaminem Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, sporządzony i wprowadzony zarządzeniem przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 7. Głównymi celami działalności Ośrodka jest umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania Ośrodka i Gminy Czyże:

1) określone w ustawie o pomocy społecznej;

2) wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

4) wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

6) wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

7) wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

8) wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

9) wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

10) wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11) wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

12) wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

13) inne wynikające z upoważnień lub przepisów prawa bądź powierzone do realizacji Ośrodka w drodze porozumień, strategii, uchwał oraz zarządzeń.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i zarządza jednoosobowo Kierownik Ośrodka.

Kierownik Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

Podczas nieobecności Kierownika Ośrodka jego uprawnienia i obowiązki przejmuje inna przez niego upoważniona osoba w zakresie określonym w upoważnieniu, z wyłączeniem tych uprawnień i obowiązków, do których wymagane jest upoważnienie organów gminy.

Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Czyże.

Uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Czyże.

Kierownik Ośrodka działa w granicach udzielonych upoważnień.

W zakresie kierowania i zarządzania Ośrodkiem Kierownik Ośrodka uprawniony jest do wydawania stosownych zarządzeń.

§ 10. 1. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka, w tym w szczególności ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników na stanowiskach pracy.

Wymagane kwalifikacje i wynagrodzenia pracowników Kierownik Ośrodka określa na podstawie przepisów obowiązujących pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 11. Kierownik Ośrodka zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 12. Kierownik Ośrodka składa corocznie Radzie Gminy Czyże sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 13. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu gminy i budżetu państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany rocznym planem finansowym.

Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i sporządza sprawozdawczość finansową i budżetową.

§ 14. Mieniem powierzonym Ośrodkowi gospodaruje Kierownik Ośrodka, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 5.
Nadzór nad Ośrodkiem

§ 15. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Czyże.

Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań przez Ośrodek sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa ogólnie obowiązujące.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama