Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/95/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 13 b ust. 3 i 4, 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1555 ze zm.) zwanej dalej "Uchwałą" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój";

2) w § 2 w ust. 1 - 5 użyte wyrazy "parkowanie" zastępuje się wyrazami "postój";

3) w § 2a użyte wyrazy "parkowanie" zastępuje się wyrazami "postój";

4) w § 2b użyte w różnych przypadkach wyrazy "parkowanie" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "postój";

5) dodaje się § 2e i § 2f w brzmieniu:

Do czasu zainstalowania parkomatów, opłatę za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wnosi się za pomocą kart postojowych, systemu płatności mobilnych oraz abonamentów.

§ 2f. Karty postojowe zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od daty zainstalowania i uruchomienia parkomatów.";

6) w Załączniku Nr 3 do Uchwały:

a) w tytule Załącznika wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój",

b) w poz. 3 kolumna 2 wyraz "parkowania" zastępuje się wyrazem "postoju";

7) w Załączniku Nr 4 do Uchwały w poz. 12 kolumna 2 skreśla się wyrazy: "w wyznaczonych miejscach";

8) w Załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój",

b) w § 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

karta postojowa - dokument zawierający numer seryjny, przy pomocy którego możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za postój pojazdu w SPP: - karta postojowa 30 minutowa A - dokument przy pomocy którego możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za postój do pół godziny w podstrefie A, - karta postojowa 60 minutowa A - dokument przy pomocy którego możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za postój do godziny w podstrefie A, - karta postojowa 30 minutowa B - dokument przy pomocy którego możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za postój do pół godziny w podstrefie B, - karta postojowa 60 minutowa B - dokument przy pomocy którego możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za postój do godziny w podstrefie B,",

- w pkt 5 i 6 użyte w różnych przypadkach wyrazy "parkowanie" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "postój",

- pkt 8 - 11 otrzymują brzmienie:

czas postoju:

a) opłacony (prawidłowy) możliwy do stwierdzenia i udokumentowany czas postoju pojazdu w SPP,

b) nieopłacony (nieprawidłowy) stwierdzony czas postoju pojazdu w SPP, bez wniesionej wymaganej opłaty za postój, udokumentowany wystawionym przez kontrolera SPP wezwaniem - raportem,

9) wezwanie - raport - dokument wystawiany przez kontrolera SPP, wzywający właściciela pojazdu do uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w SPP, wezwanie - raport jest zostawiane na przedniej szybie pojazdu samochodowego i zawiera w szczególności:

a) dzień i godzinę wystawienia,

b) numer rejestracyjny pojazdu,

c) markę pojazdu,

d) ulicę postoju,

e) numer kontrolera SPP i jego podpis,

f) wysokość, termin i sposób uiszczenia opłaty dodatkowej,

10) upomnienie - wezwanie do dobrowolnego wykonania obowiązku uregulowania opłaty dodatkowej, doręczone właścicielowi pojazdu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w przypadku nieuregulowania należności wskazanej w upomnieniu, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,

11) identyfikator systemu płatności mobilnych - plakietka informująca o wniesieniu opłaty za postój pojazdu za pomocą telefonu komórkowego,",

- po pkt 11 dodaje się pkt 12, 13 i 14 w brzmieniu:

parkomat - urządzenie umożliwiające opłacenie postoju pojazdu w SPP, wydające za opłatą bilet parkingowy na określony czas postoju,

13) bilet parkingowy - wydruk z parkomatu stanowiący dowód wniesienia opłaty za postój pojazdu w SPP z jednoznacznie wyznaczonym czasem postoju oraz numerem rejestracyjnym pojazdu którego dotyczy postój,

14) system płatności mobilnych - system, w którym do wnoszenia opłat za postój pojazdu wykorzystywany jest telefon komórkowy.",

c) w § 4:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Opłaty za postój uiszcza się poprzez samoobsługowy system kart postojowych, za pomocą abonamentów zwykłych, abonamentów mieszkańca, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, w drodze wniesienia opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego oraz za pomocą systemu płatności mobilnych.",

- w ust. 2 wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój",

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidywany czas postoju poprzez:

1) skasowanie karty postojowej przez czytelne, jednoznaczne i trwałe zakreślenie znakiem "X" roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 minut) rozpoczęcia postoju,

2) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie z jednoznacznie określonym czasem postoju oraz numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu,

3) wykupienie abonamentu zwykłego,

4) wykupienie abonamentu mieszkańca,

5) wniesienie opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego na podstawie zawartej umowy najmu,

6) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych.",

e) w § 6:

- w ust. 1 wyraz "parkowania" zastępuje się wyrazem "postoju",

- ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Do opłacenia postoju dłuższego niż pół godziny, przy użyciu kart postojowych, służą karty postojowe 30 minutowe lub karty postojowe 60 minutowe skasowane w sposób określony w § 5 pkt 1.

3. Na karcie postojowej podane są godziny, w których obowiązuje opłata za postój pojazdu samochodowego w SPP.",

f) w § 7 w ust. 1 wyraz "parkowania" zastępuje się wyrazem "postoju",

g) w § 8:

- w ust. 1 wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój",

- ust 2 otrzymuje brzmienie:

Identyfikator systemu płatności mobilnych powinien być naklejony na przednią szybę wewnątrz pojazdu lub umieszczony za przednią szybą pojazdu.",

h) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

1. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr lub karty płatniczej.

2. Opłacenie czasu postoju w parkomacie następuje proporcjonalnie do wartości wrzuconej monety lub monet z zastrzeżeniem, że minimalny opłacony czas postoju w SPP poprzez wykupienie biletu parkingowego wynosi 5 min.

3. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie.

§ 8b. Opłata wniesiona za pomocą systemu płatności mobilnych naliczana jest zgodnie z obowiązującymi stawkami z zastrzeżeniem, że minimalny opłacony czas postoju w SPP za pomocą systemu płatności mobilnych wynosi 5 min.",

i) w § 9 wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój",

j) § 10 otrzymuje brzmienie:

Do obowiązków kontrolerów SPP należy w szczególności:

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych poprzez:

a) sprawdzanie ważności kart postojowych,

b) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

c) sprawdzanie ważności abonamentów,

d) weryfikacja wniesionych opłat w systemie płatności mobilnych,

2) wystawianie wezwań - raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej nieopłacenie postoju,

3) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

4) kontrola oznakowania oraz zgłaszanie nieprawidłowości odpowiedniej jednostce Urzędu Miejskiego w Białymstoku.",

k) w § 11wyraz "parkowanie" zastępuje się wyrazem "postój";

9) Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/158/03
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 1 grudnia 2003 r.

§ 1. Z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem § 2 i § 3.

§ 2. Opłaty dodatkowe można regulować w kasie BSPP lub przekazać na wskazany
w wezwaniu - raporcie rachunek bankowy.

§ 3. W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania - raportu opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu i wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

§ 4. Termin uregulowania opłaty dodatkowej wskazanej w wezwaniu - raporcie wynosi 14 dni. Po upływie terminu BSPP ustala dane właściciela pojazdu, w którym stwierdzono brak opłaty za postój i wysyła upomnienie. W przypadku nieuregulowania należności wskazanej w upomnieniu, opłata dodatkowa podlega windykacji w trybie właściwych przepisów.

§ 5. Odwołania od wystawionych wezwań - raportów i upomnień są rozpatrywane przez BSPP w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe