Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/25/15 Rady Gminy Turośl

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie nadania nazw ulicom w Turośli

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ; z 2013 r. poz.645 i poz.318, z 2014 r.poz.379 i poz.1072 ) Rada Gminy Turośl uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ulicy położonej w Turośli , na odcinku od ulicy Mickiewicza w kierunku południowo-zachodnim położonej na działkach nr geodezyjny 39/22 i 40/8 dochodzącej do działki nr 40/16 nadaje się nazwę Jana Kochanowskiego

2. Ulicy położonej w Turośli, na odcinku od ulicy Mickiewicza w kierunku południowo-wschodnim położonej na działkach nr geodezyjny 39/22 i 40/8 dochodzącej do działki nr 40/6 nadaje się nazwę Juliana Tuwima

3. Ulicy położonej w Turośli, na odcinku od ulicy Mickiewicza w kierunku północno-zachodnim do ulicy Stacha Konwy położonej na części działki nr geodezyjny 39/7 nadaje się nazwę Aleksandra Fredry

4. Ulicy położonej w Turośli, na odcinku od ulicy Stacha Konwy w kierunku południowo-wschodnim przecinając ulice Jana Kochanowskiego i Juliana Tuwima, położonej na części działki nr geodezyjny 40/8 i 39/22 nadaje się nazwę Mikołaja Reja

5. Usytuowanie oraz przebieg ulic, o której mowa w ust. 1, określa graficzny załącznik do uchwały.

§ 2. Koszty związane z nadaniem nazw ulic zostaną pokryte z budżetu Gminy Turośl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik do Uchwały Nr VI/25/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe