Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/94/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm. poz. 645, poz.1318 z 2014r, poz.379, poz. 1072), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 z 2015 r. poz 87, poz 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim - Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/171/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 września 2015 r.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Bielsk Podlaski;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze. zm.);

3) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w jej obrębie odpady komunalne, tj. w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, szpitale i przychodnie, domy oraz ośrodki kultury i sportu, cmentarze, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe itp.;

4) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty władające nieruchomością, określone w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy;:

5) wykonawcy-należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, który został wyłoniony w drodze postępowania, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) i podpisał z Miastem umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

6) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę:

a) zarejestrowanego w rejestrze działalności regulowanej, prowadzącego działalność w zakresie odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, lub

b) przedsiębiorcę zarejestrowanego w rejestrze działalności regulowanej i prowadzącego na podstawie zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z którymi będą zawierane umowy cywilno - prawne odpowiednio na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej lub właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; podmiotem uprawnionym może być również gminna jednostka organizacyjna prowadzącą działalność w powyższym zakresie.

7) PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta

§ 2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne i nieselektywne zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych w sposób opisany w rozdziale 4 niniejszego Regulaminu;

2) przekazywanie do PSZOK wymienionych w §10 niniejszego Regulaminu selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

3) wykonywanie czynności mających na celu utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości, o których mowa w kolejnych paragrafach Regulaminu.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest między innymi do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu, liści oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w tym służących do użytku publicznego, i ułożenia tych zanieczyszczeń w pryzmy w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów z bezwzględnym zakazem usuwania zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Obowiązek ten należy wykonać niezwłocznie po ustaniu opadów;

2) podjęcia działań ograniczających śliskość chodnika (z wyłączeniem stosowania środków chemicznych), przy czym piasek i inne materiały użyte w celu likwidacji śliskości należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania;

3) przyłączenia nieruchomości do nowobudowanej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiązku tego nie stosuje się do nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone innymi przepisami;

4) koszenia i usuwania trawy i innej roślinności na terenach zielonych.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do podpisania umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może obejmować tylko nadwozie pojazdów i odbywać się jedynie pod warunkiem, że:

1) powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych, a użyte środki myjące ulegają biodegradacji;

2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Doraźne, drobne naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane pod warunkiem, że:

1) są to drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów;

2) odbywają się w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości;

3) nie powodują zanieczyszczenia środowiska;

4) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Zabrania się spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, jak i na powierzchni ziemi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania

§ 6. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) worki;

2) kosze uliczne;

3) pojemniki na odpady;

4) kontenery.

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l lub 120 l (do gromadzenia nieselektywnych odpadów komunalnych);- w przypadku gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 4 osób;

2) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l (do gromadzenia nieselektywnych odpadów komunalnych) - w przypadku gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i powyżej;

3) jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l - do gromadzenia popiołu lub piachu;

4) pojemniki o pojemności 1100 l - w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów do każdego rodzaju odpadów po jednym lub więcej pojemniku;

5) kontenery lub pojemniki 1100 l o łącznej pojemności do 10 m3- w zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia nieselektywnych odpadów komunalnych;

6) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne (np. prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami publicznymi, ogródki działkowe), zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając cykl odbioru tych odpadów uzgodniony z podmiotem uprawnionym;

7) dopuszcza się zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji w sposób nieuciążliwy.

3. Określa się wymagania dotyczące rodzaju i pojemności worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) worki powinny być wykonane z tworzywa LDPE o grubości, co najmniej 60 mikronów;

2) pojemność worków powinna wynosić 120 l;

3) worki powinny być w następujących kolorach: niebieski, zielony, bezbarwny; dodatkowo worki powinny zawierać nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nadruk z nazwą firmy, adresem i danymi kontaktowymi wykonawcy.

4. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.);

2) pojemniki powinny być usytuowane na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeby utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ma obowiązek ich okresowego dezynfekowania.

Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Zbieranie i odbiór odpadów prowadzony będzie w sposób:

1) selektywny;

2) nieselektywny.

2. Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona przez:

1) właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej na terenie tych nieruchomości;

2) właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej na terenie tych nieruchomości;

3) wykonawcę w PSZOK.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest, na czas odbierania odpadów, do udostępnienia pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym pracownikom podmiotu uprawnionego oraz wykonawcy swobodny dostęp oraz dojazd pojazdów służących do odbiorów tych odpadów.

5. W przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej stosuje się ust. 4, z tym, że pojemniki i worki na odpady powinny być ustawione poza teren nieruchomości w miejscu widocznym, nie powodującym przy tym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

6. Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione:

1) w zabudowie jednorodzinnej - przed wejściem na teren nieruchomości, nie powodującym przy tym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

2) w zabudowie wielorodzinnej - w miejscu wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości w terminie ustalonym z wykonawcą, nie powodującym przy tym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 8. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona przez właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, będzie przebiegała w podany niżej sposób:

1) w worku niebieskim - zbierane będą tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, makulatura, tekstylia. Odbiór odpadów przez wykonawcę - 1 raz w miesiącu;

2) w worku zielonym - zbierane będzie szkło białe i kolorowe. Odbiór odpadów przez wykonawcę - 1 raz w miesiącu;

3) w pojemniku - zbierany będzie popiół lub żużel oraz piach. Odbiór odpadów przez wykonawcę będzie występował z następującą częstotliwością:

a) od 16 maja do 14 września roku kalendarzowego - 1 raz na 2 miesiące,

b) od 15 września roku kalendarzowego do 15 maja następnego roku - 1 raz na miesiąc.

4) w worku bezbarwnym - zbierane będą ,,zielone" odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, drobno pocięte gałęzie mieszczące się w worku. Odbiór przez wykonawcę "zielonych" odpadów komunalnych w okresie od 1 maja do 30 listopada danego roku - 1 raz na 2 tygodnie;

5) odbiór przez wykonawcę w okresie świątecznym choinek - 2 razy w roku. Wykonawca z Miastem ustali odrębne terminy ich odbioru;

6) odbiór wystawionych przez właścicieli, przed swoimi nieruchomościami, odpadów wielkogabarytowych, takich jak: wyposażenie mieszkań, w tym mebli i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego AGD i RTV, będzie odbywać się w ustalonych przez Miasto i wykonawcę szczegółowo określonych terminach;

7) odbiór komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy:

a) właścicielem nieruchomości a podmiotem wykonującym prace remontowo - budowlane,

b) właścicielem a podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

§ 9. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona przez właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej, w każdym wyznaczonym na terenie nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów, będzie przebiegała w podany niżej sposób:

1) w niebieskim pojemniku - zbierane będą tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, makulatura, tekstylia. Odbiór odpadów przez wykonawcę - 2 razy w tygodniu;

2) w pojemniku zielonym - zbierane będzie szkło białe i kolorowe. Odbiór odpadów przez wykonawcę - 1 raz w miesiącu;

3) "zielone" odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzie o długości do 1m będą:

a) zbierane w specjalnie do tego celu podstawionych przez wykonawcę pojemników. Odbiór przez wykonawcę ,,zielonych" odpadów komunalnych w okresie od 1 maja do 30 listopada danego roku w terminach uzgodnionych z zarządcą nieruchomości i Miastem - średnio 1 raz w miesiącu, lub

b) przewożone przez zarządców nieruchomości w miejsce wskazane przez wykonawcę w okresie od 1 maja do 30 listopada danego roku w terminach uzgodnionych z zarządcą nieruchomości i Miastem - średnio 1 raz w miesiącu.

4) odbiór przez wykonawcę w okresie świątecznym choinek - 2 razy w roku. Wykonawca z Miastem ustali odrębne terminy ich odbioru;

5) odpady wielkogabarytowe, takie jak: wyposażenie mieszkań, w tym meble i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, będą zbierane przez mieszkańców, w miejscach wyznaczonych przez zarządców nieruchomości. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w ustalonych przez Miasto i wykonawcę szczegółowo określonych terminach;

6) odbiór komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy:

a) właścicielem nieruchomości a podmiotem wykonującym prace remontowo - budowlane,

b) właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

§ 10. W PSZOK przez cały rok kalendarzowy będzie prowadzona, bez dodatkowych opłat, selektywna zbiórka niżej wymienionych odpadów komunalnych (powstałych na nieruchomościach zamieszkałych) dostarczanych przez właścicieli nieruchomości ich własnym transportem:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia, w tym: farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych;

5) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;

6) zużyte opony, pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z:

a) samochodów osobowych - do 4 szt. w ciągu roku,

b) motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich,

7) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach;

8) tworzywa sztuczne;

9) opakowania metalowe;

10) opakowania wielomateriałowe;

11) makulatura i tekstylia;

12) szkło białe i kolorowe;

13) "zielone" odpady komunalne o łącznej wadze nieprzekraczającej 200 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzie o długości do 1m oraz choinki z okresu świątecznego;

14) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 170 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, takich jak: gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne.

§ 11. Właściciel nieruchomości może również przekazać selektywnie zbierane odpady komunalne, określone w §8 i §9 niniejszego Regulaminu, do PSZOK - w przypadku, gdy nie jest możliwe ich przekazanie wykonawcy w terminie wynikającym z harmonogramu.

§ 12. Zbiórka odpadów komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz częstotliwość odbioru odpadów przez wykonawcę będzie następująca:

1) w zabudowie jednorodzinnej - odpady będą zbierane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów. Odbiór odpadów przez wykonawcę - 1 raz na 2 tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej - odpady będą zbierane do pojemników lub kontenerów ustawionych w miejscu wskazanym przez zarządcę nieruchomości. Odbiór odpadów przez wykonawcę - 2 razy w tygodniu.

§ 13. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zebranych nieselektywnie dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości 1 raz w roku.

§ 14. Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałej wykonywane są przez właściciela nieruchomości za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, o którym mowa w § 1 ust.2, pkt. 6.

§ 15. Określa się częstotliwość odbierania odpadów i sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) usuwanie odpadów komunalnych w centrum miasta - codziennie;

2) właściciel nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe - jest zobowiązany opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu;

3) organizatorzy imprez masowych - zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy;

4) właściciel punktu handlowego i usługowego zlokalizowanego poza budynkiem (np. wiaty, ogródki piwne itp.) lub punktu handlowego i usługowego, zlokalizowanego w budynku mobilnym - jest zobowiązany usuwać odpady codziennie.

§ 16. 1. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy, jest zobowiązany do zawarcia umowy na opróżnienie zbiornika z odpowiednim podmiotem uprawnionym, o którym mowa w §1 ust.2 pkt.6 niniejszego Regulaminu - obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników przez okres1 roku.

2. Określa się zasady odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez wykonawców lub podmioty uprawnione:

1) do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy używać samochodów asenizacyjnych, które powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617). Pojazdy, o których mowa wyżej, powinny być myte codziennie;

2) podmiot uprawniony lub wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczenia powstającego w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych;

3) podmiot uprawniony lub wykonawca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

§ 17. Podmiot odbierający odpady komunalne powinien:

1) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r.poz.122);

2) używać w tym celu pojazdów specjalistycznych. W przypadku odbioru:

a) odpadów opakowaniowych, np.: butelek typu ,,PET", makulatury i tekstyliów, metali oraz szkła, oraz odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych podmiot odbierający powinien używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,

b) odpadów budowlanych podmiot odbierający powinien używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub samochodów skrzyniowych; samochody te powinny być przykryte w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

3) pojazdy specjalistyczne, o których mowa wyżej, powinny być myte codziennie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 18. 1. Dla osiągnięcia założonych celów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta nieudomowione utrzymywane w charakterze zwierząt domowych, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.

2. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów w miejscu publicznym na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.

3. Zobowiązuje się właścicieli psów, kotów oraz innych zwierząt domowych do sprzątania nieczystości z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego.

§ 20. Postanowienia §19 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21. Na terenach Miasta wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików na nieruchomościach, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, z zastrzeżeniem § 22 oraz przy spełnieniu warunków określonych w § 23.

§ 22. Na terenach Miasta wyłączonych z produkcji rolniczej, zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, w obrębie następujących ulic:

1) Mickiewicza (od torów PKP do ul. Widowskiej);

2) Poniatowskiego;

3) Kopernika;

4) Jagiellońska (od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej);

5) Kazimierzowska (od ul. Mickiewicza do ul. Jagiellońskiej);

6) Ogrodowa (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej);

7) Widowska (od ul. Mickiewicza do ul. Ogrodowej);

8) Kazanowskiego;

9) Żwirki i Wigury (od ul. Mickiewicza do ul. Białostockiej);

10) Szkolna;

11) Dąbrowskiego;

12) Kryniczna;

13) Targowa;

14) Kościelna;

15) Poświętna;

16) Sienkiewicza;

17) Plac Ratuszowy;

18) Kościuszki;

19) Żeromskiego;

20) 3 Maja;

21) 11 Listopada (od ul. Mickiewicza do torów PKP);

22) Stwosza;

23) Narutowicza.

§ 23. 1. Na terenach Miasta wyłączonych z produkcji rolniczej innych niż wymienionych w §22, w przypadku przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików, o którym mowa w §21, muszą być spełnione następujące warunki:

1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz.1409 z późn. zm.);

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli wobec osób trzecich zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;

3) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

4) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej nieruchomości;

5) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się na terenie nieruchomości, jak i poza obrębem nieruchomości;

6) składowania obornika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób zabezpieczający jego przenikanie do wód lub do gruntu;

7) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób przewidziany dla ścieków;

8) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią.

2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:

1) niepogarszający warunków zdrowotnych ludzi;

2) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;

3) niepowodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.

3. W przypadkach, o których mowa w §21, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w ilości nie większej niż:

1) drób - 20 sztuk;

2) króliki - 20 sztuk;

3) pnie pszczele - 5 sztuk.

4. Zabrania się chowu i hodowli strusi.

§ 24. 1. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony;

3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 25. Regulamin, z zastrzeżeniem § 23 ust.1 pkt.4 i § 23 ust. 2, nie ma zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich na terenie:

1) ogrodów działkowych;

2) zakładów weterynaryjnych, zwierzyńców, schronisk dla zwierząt oraz cyrków, klubów sportowych lub ośrodków hipoterapii;

3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych;

4) pasiek zlokalizowanych na terenach położonych co najmniej 300 metrów od zabudowań mieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w sadach przydomowych, w lasach na obrzeżach miasta, a także na posesjach zabudowanych budynkami wielopokoleniowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej corocznej deratyzacji, tj. dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.

3. Ustala się terminy i okresy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym: od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) w terminie jesiennym: od dnia 1 października do dnia 31 października.

§ 27. Właściciele budynków jednorodzinnych mogą przeprowadzać deratyzację tylko w miarę potrzeby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe