Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XII/62/15 Rady Miasta Siemiatycze z 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2363), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIII/71/15 Rady Miasta Siemiatycze z 26 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XIII/71/15 Rady Miasta Siemiatycze z 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2739), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Siemiatycze
z 15 września 2015 r.

Uchwała Nr XII/62/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Siemiatycze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne są zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane);

2) zielone;

3) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

4) odpady opakowaniowe ze szkła (w tym szkło bezbarwne i kolorowe);

5) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

13) popioły i żużel z palenisk domowych.

§ 3. 1. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze.

2. Pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej zapewnia właściciel/zarządca nieruchomości, a w zabudowie jednorodzinnej - właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki i worki (na odpady "zielone") - w zabudowie wielorodzinnej oraz worki - w zabudowie jednorodzinnej, na odpady zbierane selektywnie, zapewnia Miasto.

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie rzadziej niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w tygodniu (z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych),

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 2 razy w miesiącu,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,

- odpady zielone - 1 raz w miesiącu (luty, listopad) oraz 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października; gromadzone w workach dostarczonych przez Wykonawcę przy altanach śmietnikowych, a w przypadku ich braku, w miejscach wskazanych przez Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej. Gałęzie o długości do 1 metra pochodzące z przecinek sanitarnych, z wiatrołomów, etc., winny być wiązane w wiązki i wystawiane przy altanach śmietnikowych. Poza wyznaczonymi terminami zbiórek, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady zebrane selektywnie :

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,

- popiół i żużel z palenisk domowych - od 15 września do 15 maja - 2 razy w miesiącu w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

- [1]) odpady zielone - 1 raz w miesiącu (luty, listopad) oraz 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października; gromadzone w workach dostarczonych przez Wykonawcę. Gałęzie o długości do 1 metra pochodzące z przecinek sanitarnych, z wiatrołomów, etc., winny być wiązane w wiązki. Poza wyznaczonymi terminami zbiórek, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

§ 5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie sprzedaży baterii i akumulatorów lub do PSZOK. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i Urzędu Miasta Siemiatycze.

§ 6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach oraz w PSZOK.

§ 7. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do PSZOK.

§ 8. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez wykonawcę. W przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego, należy dostarczyć do PSZOK.

§ 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 2 razy w roku oraz na bieżąco w PSZOK. W zabudowie wielorodzinnej odpady te odbierane są 1 raz w miesiącu przy altanach śmietnikowych, a w przypadku ich braku, w miejscach wskazanych przez Zarządców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do PSZOK.

§ 11. Burmistrz Miasta Siemiatycze podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Siemiatycze oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), terminy ich otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tych punktach.

§ 12. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości uiszczających na rzecz miasta Siemiatycze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się nieodpłatnie.

2. Do PSZOK przyjmowane są wszystkie rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-13).

3. Mieszkaniec Siemiatycz dostarczający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający miejsce zameldowania, w przypadku braku meldunku - dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (np. umowa najmu lokalu) lub aktualny dowód dokonania opłaty za odbiór odpadów.

4. PSZOK czynny jest w tygodniu:

- w dwa dni powszednie w godz. 12:00 - 18:00,

- w sobotę w godz. 8:00 - 14:00.

5. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone.

6. Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie w workach (skoszona trawa, chwasty, liście, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie), gałęzie w wiązkach o długości do 1metra.

7. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) powinny być nieuszkodzone.

8. Wszystkie odpady przyjmowane do PSZOK podlegają ewidencjonowaniu.

§ 13. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta Siemiatycze telefonicznie lub osobiście.

§ 14. Traci moc uchwała nr XXXII/155/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 296, 1860 i 4497)

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XIII/71/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2739).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe