Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, w wysokości 6,42 zł + VAT za 1 m3ścieków.

§ 2. Dopłata o której mowa w §1 będzie przekazywana Gminie Trzcianne po przedłożeniu przez Gminę zestawienia faktur za faktycznie odprowadzone ścieki w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą środki finansowe z budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski


Uzasadnienie

Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Gmina Trzcianne w dniu 19.10.2015 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzcianne w następujących wysokościach:

- za dostawę wody dla wszystkich odbiorców w wysokości 3,00 zł + 8% VAT

- za odbiór ścieków dla wszystkich odbiorców w wysokości 3,89 zł + 8% VAT

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, że taryfy opracowane zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej ewidencji księgowej.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Celem zmniejszenia skutków wprowadzenia nowych cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanych ścieków, które będą obowiązywać od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. podejmuje się uchwałę o dopłacie do ceny netto 1m3ścieków w wysokości 6,42 zł + VAT.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe